EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 104,573

 

Archive


Ailelerin Ateşli Çocuğa Yaklaşımı ve Ateş Bilinç Durumu
Families’ Approach to Feverish Children and Fever Awareness
Polat Nerkiz, Yusuf Çetin Doğaner, Ümit Aydoğan, Tamer Onar, Faysal Gök, Kenan Sağlam, Okan Özcan

ÖZET

Amaç: Çocuklardaki ateş yüksekliği, en sık karşılaşılan problemlerdendir ve acil servise başvuruların en az yarısında nedenler arasında yer alır. Aileler tarafından bir semptom olarak değil de bir hastalık olarak algılandığı için gereksiz endişelere yol açmaktadır. Bu çalışma, çocuklarını ateş yüksekliği nedeniyle acil servise getiren ailelerin ateşle mücadele yöntemlerini ve ateş ile ilgili bilgi düzeylerini saptamak için yapılmıştır.

Yöntemler: Çalışma, Ocak - Eylül 2010 tarihleri arasında yüksek ateş şikayetiyle çocuklarını Gülhane Askeri Tıp Fakültesi (GATF) Çocuk Hastalıkları Acil Servisi’ne getiren ve çalışmaya katılmayı kabul eden 747 aile ferdiyle gerçekleştirildi. Ebeveynlere 25 sorudan oluşan bir anket formu uygulandı. Veriler değerlendirilirken SPSS 15.0 for Windows (Chicago-USA) paket programı kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmamıza katılan annelerin %37.5’i ve babaların %63.3’ü üniversite mezunuydu. Ateşin nedenlerini sorguladığımız anket sorusunda ailelerin %79.3’ü enfeksiyon, %10.4’ü diş çıkarma, %9’u aşı cevabını verdi. Yüksek ateşin yol açabileceği zararları sorduğumuzda ise havale şıkkına %90.4, beyin hasarı şıkkına %37.1 ve ölüm şıkkına %7 aile evet cevabı verdi. Çocuklarına son verdikleri ateş düşürücü ise 442 çocukta parasetamol, 278 çocukta ibuprofen ve 27 çocukta antigribal bir ilaçtı.

Sonuç: Çalışmamızda katılımcılar toplumun diğer kesimlerine oranla daha iyi eğitim seviyesinde olmalarına karşın, ailelerin ateş ile ilgili eksik ve hatalı bilgileri ve uygulamaları olduğunu tespit ettik. Çocuklarını muayeneye getirdiklerinde, ailelerine de zaman ayırarak sorularını cevaplamak ve yanlış bilgi ve uygulamalarını düzeltmek ateşle ilgili bilinç düzeylerini arttıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Ateş, Aileler, Bilinç

ABSTRACT

Aim: Fever is one of the most common problems in children and it is among reasons in at least half of admissions to the emergency services. It causes unnecessary anxiety because parents perceive fever as an illness, not as a symptom. The aims of this study was to determine fever control methods of parents and knowledge level about fever.

Methods: The study was conducted among 747 parents who brought their children to Gulhane Military Medicine Faculty Pediatric emergency service due to fever and agreed to attend study, between January and September 2010.

Results: In our study, 37.5% of mothers and 63.3% of fathers were graduate of college. When we asked causes of fever, 79.3% of parents answered it as “infection”, 10.4% of parents “teethe” and 9% of parents “vaccination”. Question about damages that fever could cause was answered as 90.4% “yes” for convulsion, 37.1% “yes” for brain damage and 7% “yes” for death. For 442 children, first choice drug for fever was acetaminophen, for 278 children it was ibuprofen, and for 27 children drugs for common cold was first choice.

Conclusion: We determined that parents have incomplete and inaccurate information and applications related to the fever, ever so participants of our study are well educated rather than other sectors of society. It will increase awareness of parents about fever, if we spare enough time to families for answering questions and correcting inappropriate practices when they bring their children for physical examination.

Key words: Fever, Parents, Awareness 


Download Full Text Add to Favorite