EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 104,573

 

Archive


Aile Hekimliğinde Kapsamlı Bakım Yeterliliği ve Değerlendirilmesi
Comprehensive Care and its Evaluation in Family Medicine
Zekeriya Aktürk, Hamit Acemoğlu

ÖZET

Kapsamlı bakım, yeterliliğe dayalı eğitim ve eğitimin değerlendirilmesi aile hekimlerinin önem verdiği güncel konulardandır. Bu yazıda bu konuların aile hekimliği bakış açısıyla değerlendirilmesi ve birbirleri ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Dünya Aile Hekimleri Birliği (Wonca) aile hekimleri için altı adet temel yeterlilik ve bunlarla ilişkili 11 özellik tanımlamıştır. Bu özellikler bir ağaca benzetilirse, ağacın köklerinin Tutum, Bilim ve Ortam olduğu söylenebilir. Bu yeterliliklerin hepsi aile hekimliğine özgün olmakla birlikte, hekimlik uygulamaları için en vazgeçilmez olanın “Kapsamlı sağlık hizmeti” olduğunu söyleyebiliriz. Yeterliliğe Dayalı Eğitim, toplumun ihtiyacına uygun eleman yetiştirmesi açısından önemlidir. Yeterliliğe dayalı eğitim verilebilmesi için öncelikle yeterliliklerin neler olacağının iyi belirlenmesi gerekir. Türkiye’de aile hekimlerinin yeterlilikleriyle ilgili bir çalışma Türkiye Aile Hekimleri Yeterlilik Kurulu (TAHYK) tarafından yürütülmüş ve yayınlanmıştır. Bu çalışmada aile hekimliği uzmanının sahip olması gereken yeterlilikler “Bilir”, “Uygular”, “Koruyucu hekimlik hizmeti verir”, “Tanı koyar”, “Tanı koyup tedavi eder”, “Acil müdahalede bulunur” gibi başlıklar altında ayrıntılı olarak belirtilmiştir Yeterliliklerin ölçme ve değerlendirilmesinde, objektif yapılandırılmış sınavlar gibi yöntemler ve Çalışma Ortamında Ölçme yöntemleri kullanılabilir. Çalışma Ortamında Ölçme diğer yöntemlere göre daha zor olmakla birlikte, kişinin gerçek performansını değerlendirmesi açısından önemlidir ve dört bileşenden oluşmaktadır: İnceleme, Yönetim kayıtları, Günlükler ve Gözlemler. Sonuç olarak, Aile hekimliği için son derece önemli olan kapsamlı bakım hizmetinin etkin bir şekilde sunulması için öncelikle aile hekimliği uzmanlık eğitiminin yeterliliklerinin iyi belirlenmesi, aile hekimi asistanlarının belirlenen yeterliliklere ulaşıp ulaşmadıklarının değerlendirilmesi ve aile hekimliği asistanına eksik bulunan yeterlilikleri tamamlaması için imkân ve fırsatların sağlanması gerekir.

Anahtar Kelimeler: aile hekimliği, kapsamlı bakım, yeterliliğe dayalı eğitim, ölçme değerlendirme

ABSTRACT

Comprehensive care, competency based education, and evaluation of education are topics with great importance for family physicians. In this article we aim to discuss the relationships of these terms with each other in the context of family medicine. The World Organization of Family Doctors (Wonca) has defined six core competencies and eleven related characteristics of family medicine. If we resemble these features to a tree, attitude, science, and context would compose its roots. Although all these competencies are important, we can claim that “comprehensive care” the inevitable one for the practice of family medicine. Competency based education is important in order to train professionals meeting the needs of the population. For this, the first step is to define what will be the required competencies. The Turkish Board of Family Medicine (TAHYK) published a set of competencies needed for Turkish family physicians. This document sub categorizes the competencies into “Knows”, “Applies”, “Performs preventive tasks”, “Diagnoses”, “Diagnoses and treats”, and “Applies emergency interventions”. Assessment methods such as the objective structured clinical exams and work-based assessments can be used in the evaluation of competencies. Although the work based assessment is more difficult, is more superior in the evaluation of real performance and is composed of four components: audit, admin database, diary, and observation. As a conclusion, in order to provide comprehensive care, which is of utmost importance for family physicians, required competencies should be defined first, followed by evaluation of whether the family medicine trainees are meeting these competencies or not, and lastly a training atmosphere has to be established for the trainee with sufficient infrastructure and opportunities to meet the lacking competencies.

Keywords: family medicine, comprehensive care, competency based education, assessment and evaluation 


Download Full Text Add to Favorite