EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 107,412

 

İdiyopatik Ani İşitme Kayıplarında Geç Dönem Steroid ve Hiperbarik Oksijen Destekli Steroid Tedavilerinin Karşılaştırılması

Comparison of Late Term Treatment with “Steroid” and “Hyperbaric Oxygen Aided Steroid” in Idiopathic Sudden Hearing Loss

Özmen Öztürk, Hüseyin Seven

ÖZET

Amaç: Ani işitme kaybı (AİK) üç günden daha kısa bir süre içinde ortaya çıkan ve ardışık en az üç frekansta 30 dB’den fazla şiddette tespit edilen sensorinöral tipte işitme kaybıdır. İdiyopatik AİK’de 10 günden sonra başlanan tedavilerde başarı oranının belirgin olarak düştüğü bilinmektedir. Çalışmamızda 10 günden sonra başlanan steroid tedavisine yüksek basınçlı hiperbarik oksijen tedavisi (HBOT) eklenmesinin AİK tedavi başarısını arttıracağını kanıtlamak amacı ile, 10 günden geç dönemde başvuran idiyopatik AİK’lı 14 olguda “tek başına steroid” ve “HBOT ile desteklenen steroid” tedavilerinin sonuçlarını karşılaştırdık.

Yöntemler: 8 hastaya (%57) 21 gün süreyle azalan dozlarda metil-prednizolon (Grup A); 6 hastaya (%43) ise 21 gün süreyle azalan dozlarda metil-prednizolon ve 20 seans 2.5 ATA’da 60 dakikalık HBOT (Grup B) uygulandı.

Bulgular: Grup A’da 3 olguda (%21.4) düzelme (tam, n=1; kısmi, n=2) saptanırken, 5 olgunun (%35.7) işitme düzeylerinde değişiklik saptanmadı. Grup B’de 5 olguda (%35.7) düzelme (tam, n=2; kısmi, n=3) saptanırken, 1 olguda (%7.1) değişiklik saptanmadı. HBOT’un steroid tedavisine eklenmesinin tedavi başarısına olumlu yönde etkisi istatistiksel olarak kanıtlanamazken (p=0.1212), Grup B’de orta derecede ve orta derecede ileri şiddette sensorinöral tipte işitme kaybı olan 2 olguda (%14.3) tam düzelme görüldü.

Sonuç: İlk 10 günden daha geç dönemde tedaviye başlanması nedeni ile kötü prognoza sahip olma olasılığı olan AİK’lı hastalarda altın standart olarak kabul edilen steroid tedavisine HBOT eklenmesini tedavi başarına olan sinerjik katkılarından dolayı önermekteyiz.

Anahtar kelimeler: Ani işitme kaybı, sensörinöral, steroid, hiperbarik oksijen tedavisi, odyometri

ABSTRACT

Aim: Sudden hearing loss (SHL) is with a greater than 30 dB sensorineural type hearing loss over at least 3 contiguous frequencies, occurring over a period of less than 3 days. The success rate of therapy in idiopathic SHL in therapy is known to be particularly low when initiated 10 days after the start of complaints. In the current study, with the aim of proving the increased rate of success in SHL therapy with the addition of hyperbaric oxygen therapy (HBOT) combination to steroid therapy, we compared the results of therapies with “isolated steroid” and “HBOT supported steroid” in 14 cases with SHL.

Methods: Methyl prednisolone with tapering doses was administered to 8 cases (57%) (Group A) for 21 days, and methyl prednisolone was administered for a period of 21 days with a HBOT over 60 min under 2,5 ATA for 20 sessions to 6 patients (43%) (Group B).

Results: In group A, while 3 patients (%21.4) had an improvement in hearing level (complete, n=1; partial, n=2), 5 cases (35.7%) had no hearing level change detected. In Group B, while 5 cases (35.7%) had an improvement (complete, n=2; partial, n=3), 1 case (7.1%) had no change detected. Although, the positive affect of HBOT addition to steroid was statistically insignificant (p=0.1212) from an aspect of therapeutic success, 2 cases (14.3%) in group B, with moderate and moderately severe hearing losses, had complete recovery.

Conclusion: The addition of HBOT to the golden standard steroid therapy produces synergic effects in SHL patients with a prospected bad prognosis due to the initiation of therapy later than 10 days.

Key words: Sudden hearing loss, sensorineural, steroid, hyperbaric oxygen therapy, audiometry 


Download Full Text Add to Favorites