EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 104,573

 

Archive


Akciğer Tüberkülozlu Servis Şoförü ile Temas Sonrası Bir İlköğretim Okulunda Yapılan Tarama Sonuçları
Scan Results in a Primary School After Contact with a Pulmonary Tuberculosis Service Driver
Selami Kara, Faika Büyükvanlı, Kurtuluş Öngel

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı bir ilköğretim okulunda servis şoförlüğü yapan bir kişinin akciğer tüberkülozu olduğunun saptanması sonucu, yapılan okul taramasının sonuçlarını paylaşmaktır.

Yöntem: Çalışma Kasım 2011’de gerçekleştirilmiş, retrospektif bir araştırmadır. Çalışmanın evrenini Isparta Keçiborlu İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören 206 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin tüberkülin deri testi sonuçları, yaşları, sınıfları, cinsiyetleri, sosyal güvenceleri, BCG aşı skar sayısı, temas durumları ve tüberküloz koruması başlanma durumları çalışmanın verilerini oluşturmaktadır.

Bulgular: Araştırmadaki öğrencilerin tüberkülin deri testi sonrası endürasyon çapı ortalaması 7,55±6,9 (min:0-max:27) mm [kızlarda 7,86±6.9 (min:0-max:27) mm; erkeklerde 7,30±7,06 (min:0-max:25) mm] olarak tespit edilmiştir. Çalışma kapsamındaki öğrencilerin BCG skar sayılarına bakıldığında; 35’inde (%17) sıfır, 120’sinde (%58,3) bir ve 51’inde (%24,8) iki skar olduğu gözlendi. BCG aşı skar sayısı arttıkça tüberkülin deri testi sonrası endürasyon çapı ortalaması anlamlı olarak artmaktaydı (p=0.017). Öğrencilerin %12,6’sı (n=26) tüberkülozlu kişiyle temas etmiş; %18’ine (n=37) tüberküloz koruma tedavisi başlanmıştı.

Sonuç: Tüberküloz ülkemizde hala sık görülen önemli bir sorundur. Tüberküloz tedavisi ile mücadele programlarına ara verilmeden devam edilmelidir.

Anahtar kelimeler: Deri testi, tarama, tüberküloz

ABSTRACT

Aim: Purpose of the study is to share the results of the scan made in a primary school after the detection of a service driver who has tuberculosis.

Methods: That is a retrospective study that was performed in November 2011. Total 206 students who were attending Isparta Keçiborlu Primary School was taken into account. Tuberculin skin test results, age, class, gender, social insurance, number of BCG scar, contact situation and the initiation of protection of the students were included as the data.

Results: Avarage enduration diameter of the students after tuberculin skin test was detected 7.55±6.9 (min:0-max:27) mm [for girls 7.86±6.9 (min:0-max:27) mm; for men 7.30±7.06 (min:0-max:25) mm] When we look at the BCG scar number of students in the study; 35 (17%) had no scar, 120 (58.3%) had one and 51 (24.8%) had two. The average enduration diameter after tuberculose skin test was getting statistically higher in correlation with the BCG scar number (p=0.017). 12.6% (n=26) of the students had been in contact with someone with tuberculosis; tuberculosis protection had been prescribed for 18% (n=37) of them.

Conclusion: Tuberculosis is stil an important problem for our country. Fight with tuberculosis programs should be continued without interruption. 


Download Full Text Add to Favorite