EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 120,048

 

CONSORT 2010 Raporu: Randomize Paralel Grup Çalışmalarının Raporlanmasında Güncellenmiş Kılavuzlar

The CONSORT Statement: Revised Recommendations for Improving the Quality of Reports of Parallel Group Randomized Trials

Didem Sunay, Tijen Şengezer, Meltem Oral, Zekeriya Aktürk, Kenneth F. Schulz, Douglas G. Altman, David Moher, for the CONSORT Group

 

How to cite / Atıf için: Sunay D, Şengezer T, Oral M, Aktürk Z, Schulz KF, LTMn DG, Moher D for the CONSORT Group. CONSORT 2010 Raporu: Randomize Paralel Grup Çalışmalarının Raporlanmasında Güncellenmiş Kılavuzlar. Euras J Fam Med 2013;2(1):1-10.

 

ÖZET

CONSORT (Çalışmaların Raporlanmasında Birleştirilmiş Standartlar) raporu randomize, kontrollü çalışmaların raporlamasının geliştirilmesinde tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Schulz ve arkadaşları, raporlama kılavuzunu yeni metodolojik kanıt ve birikmiş tecrübeye dayalı olarak güncelleyen en son sürüm CONSORT 2010’u tanımladılar.

Randomize, kontrollü çalışmalar, uygun bir şekilde tasarlanıp, yürütüldüğünde ve raporlandığında sağlık hizmeti girişimlerini değerlendirmede altın standart yerine geçer. Ancak, metodolojik titizlik eksikliğinde randomize çalışmalar önyargılı sonuçlar verebilir (1). Yayınlanmış bir raporun okuyucuları, bir çalışmayı doğru olarak değerlendirmek için metodolojisi ve bulguları ile ilgili eksiksiz, tam ve net bilgilere ihtiyaç duyarlar. Ne yazık ki bu hassas bilgilerin net ve eksiksiz tanımlarını sağlamak birçok çalışma raporunun yazarları tarafından ihmal edildiği için değerlendirme girişimleri çoğu kez başarısız olmaktadır (2-4).

Uygun raporlamadaki bu eksiklik 1996’da orijinal CONSORT (Çalışmaların Raporlanmasında Birleştirilmiş Standartlar) raporunun (5) ve 5 yıl sonraki revizyonunun geliştirilmesini teşvik etmiştir (6-8). Bu raporlar bazı randomize, kontrollü çalışmalar için raporlama kalitesini geliştirirken (9,10), birçok çalışma raporları hala yetersiz kalmaktadır (2). Ayrıca 2001’deki son revizyondan beri yeni metodolojik kanıt ve ek tecrübe birikmiştir. Bu nedenle 2001 raporunu güncellemek için bir CONSORT grup toplantısı düzenledik (6-8). Burada bu sürecin sonucunu, CONSORT 2010’u tanıtıyoruz.

ABSTRACT

The CONSORT statement is used worldwide to improve the reporting of randomised controlled trials. Kenneth Schulz and colleagues describe the latest version, CONSORT 2010, which updates the reporting guideline based on new methodological evidence and accumulating experience.

Randomised controlled trials, when appropriately designed, conducted, and reported, represent the gold standard in evaluating healthcare interventions. However, randomised trials can yield biased results if they lack methodological rigour. To assess a trial accurately, readers of a published report need complete, clear, and transparent information on its methodology and findings. Unfortunately, attempted assessments frequently fail because authors of many trial reports neglect to provide lucid and complete descriptions of that critical information.

That lack of adequate reporting fuelled the development of the original CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials) statement in 19965 and its revision five years later. While those statements improved the reporting quality for some randomised controlled trials, many trial reports still remain inadequate. Furthermore, new methodological evidence and additional experience has accumulated since the last revision in 2001. Consequently, we organised a CONSORT Group meeting to update the 2001 statement. We introduce here the result of that process, CONSORT 2010.

Editör’ün notu: CONSORT 2010 raporunun yayılmasını teşvik için www.annals.org adresinden bu makaleye serbestçe ulaşılabilmektedir, aynı zamanda BMJ, The Lancet, Obstetrics & Gynecology, PLoS Medicine, Open Medicine, Journal of Clinical Epidemiology, BMC Medicine, and Trials’da yayınlanacaktır. Yazarlar bu makalenin telif hakkına müşterek olarak sahiptirler. İleri kullanımda ayrıntılar için CONSORT web sitesine bakınız (www.consort-statement.org). 


Download Full Text Add to Favorites