EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Do Family Physicians Have Time To Share Decision With Their Patients?

Aile Hekimlerinin Hastalarıyla Ortak Karar Verme için Yeterli Zamanları Var mı?

Abdul Sattar Khan

ABSTRACT

Aim: Family physicians (FPs) are the backbone of any health system of any country and now paradigm shift in consultation and communication skills they require to share decision with their patients. However they always complain about time constraint seem in hurry. This study is an effort to indentify the Hurry Sickness in family physicians and present a hypothetical combined effect of FPs’ and Patients’ hurries to make a barrier in informed shared decision.

Methods: It is a cross-sectional study conducted during a training session of FPs from January 2011 till April, 2011 in six regions of Saudi Arabia.

Results: This study highlighted that almost more than half of general practitioners in Saudi Arabia are affected severely with Hurry Sickness. However, except in gender difference (p<0.05), no other variable have any significant difference as regard to hurry sickness.

Conclusion: The study concludes that family physicians have the hurry sickness and literature supported that patients also suffering with this dilemma so it doubles the effect and the quality of communication and consultation suffer and require training and administrative measures urgently.

Keywords: Hurry sickness, family physicians, consultation, stress

ÖZET

Amaç: Aile Hekimleri her ülkede her sağlık sisteminin temel direğidir ve günümüzde konsültasyon ve iletişim becerilerinde paradigma değişimleri ile hastaları ile ortak karar vermeleri gerekmektedir. Ancak, her zaman kendilerini aceleciliğe sevk edecek zaman kısıtlılıklarından bahsedilmektedir. Bu çalışmada Aile Hekimlerinin acelecilik hastalığını tanımlamak ve Aile Hekimleri ile hastaların aceleciliklerinin hipotetik kombine etkilerinin aydınlatılmış ortak karar vermelerine bir bariyer oluşturup oluşturmadığını göstermek amaçlanmıştır.

Yöntemler: Bu kesitsel çalışma Ocak 2011 ve Nisan 2011 tarihleri arasında Suudi Arabistan’da Aile Hekimliği eğitimleri sırasında yürütülmüştür.

Bulgular: Bu çalışma Suudi Arabistan’daki Aile Hekimlerinin yarısından fazlasının acelecilik hastalığından ciddi olarak etkilendiğini ortaya koymuştur. Bununla beraber cinsiyet farklılığı (p<0.05) dışında başka bir değişkenin acelecilik hastalığı açısından anlamlı fark yarattığı gözlenmemiştir.

Sonuç: Sonuç olarak çalışmamız Aile Hekimlerinin acelecilik hastalığı olduğunu ve literatüre göre mevcut olan hasta aceleciliği ile birleşince etkisinin ikiye katlandığı ve iletişim ve hasta görüşmesi kalitesinin etkilendiği ve acil olarak eğitim ve yönetimsel adımların atılması gerektiğini ortaya koymuştur.

Anahtar kelimeler: Acelecilik hastalığı, aile hekimleri, hasta görüşmesi, stres 


Download Full Text Add to Favorites