EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Aile Hekimlerinin Akılcı Antibiyotik Kullanımı Açısından Durumları: Erzurum’dan Kesitsel Bir Çalışma

Rational Antibiotic Use Among Family Physicians: A Cross-Sectional Study from Erzurum

Emine Parlak, Yasemin Çayır, Ayşe Ertürk

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı aile hekimlerinin antibiyotiklerle ilgili genel bilgi düzeyleri, tutum ve davranışlarını değerlendirmektir.

Metot: Çalışmaya Erzurum’da aile hekimi olarak çalışan 142 kişi dâhil edildi. Aile hekimlerine, sosyodemografik özelliklerini, antibiyotik kullanımı konusundaki bilgi düzeylerini tutum ve davranışlarını değerlendirmek üzere anket formları uygulandı.

Bulgular: Tanı tedavi rehberlerinden haberdar olan ve antibiyotik kullanımı ile ilgili eğitim alan hekimlerin bilgi düzeylerinin ve akılcı antibiyotik kullanımının daha iyi olduğu saptandı. Bu grupta yer alan hekimlerin özellikle Akut Gastroenterit (AGE) ve Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu (ASYE)’nda uygun antibiyotik kullandığı görüldü.

Sonuç: Aile hekimlerinin çoğunun mezuniyet sonrası eğitimlerinde eksiklik olduğu, antibiyotik kullanımları konusunda yeterli bilgileri olmadığı görüldü.

Anahtar kelimeler: Akılcı ilaç kullanımı, aile hekimi, antibiyotik

ABSTRACT

Objective: The purpose of this study is to evaluate family doctors’ general knowledge, attitude, and treatment behaviours about antibiotics.

Method: The study includes 142 family doctors who work in Erzurum. The doctors were asked to answer a questionnaire which evaluates their socio-demographic characteristics concerning their knowledge, treatment and attitude about antibiotic usage.

Findings: It was proved that those doctors who have studied the diagnosis and treatment manuals of antibiotic usage have a good level of knowledge about antibiotics. It was observed in this group that doctors use antibiotics correctly in treating acute gastroenteritis (AGE) and lower respiratory tract infection (LRTI).

Conclusion: It was concluded that majority of family doctors do not have sufficient postgraduate education about antibiotic usage.

Key words: Rational drug use, family doctor, antibiotics 


Download Full Text Add to Favorites