EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Halsizlik, Yorgunluk Yakınması Olmadan Egzersiz Sonrası Gelişen Bir Rabdomiyoliz Olgusu

A Case of Exercise-Induced Rhabdomyolysis Without Complaints of Fatigue, Weakness

Oktay Sarı, Erol Arslan, Ümit Aydoğan, Servet Yüksel, Şeref Demirbaş, Selim Sayın, Bayram Koç

ÖZET

Çalışmamızda halsizlik, yorgunluk şikayeti olmadan idrar renginde koyulaşma nedeniyle müracaat eden hasta değerlendirilmiştir. İdrar renginin koyu olması şikayeti ile gelen 26 yaşında erkek hastanın özgeçmişinde belirgin bir özellik saptanmamıştı ve ilaç kullanma öyküsü yoktu. Vital bulguları stabil, fizik muayenesi normaldi. Hasta anamnezinde, şikayetinin bir saatlik ağır egzersizden sonra başladığını belirtti. Yapılan biyokimyasal tahlil sonuçlarında kreatin kinaz 74,700 U/L (24-190), AST 650 U/L (10-40), laktat dehidrogenaz 8020 U/L (220-450) saptandı. Klinik ve laboratuar sonuçlarına göre hastaya rabdomiyoliz tanısı konularak acil hidrasyon tedavisine başlandı. Hastanın üre ve kreatin değerleri normal sınırlardaydı. Rabdomiyolizin en sık ve en önemli komplikasyonu olan akut renal yetmezlik tablosu gelişmedi.

Anahtar Kelimeler: Halsizlik, yorgunluk, egzersiz, rabdomiyoliz

ABSTRACT

In this study, we examined a patient who suffered from dark urine and had no fatigue complaint. The 26 year-old patient had no history of medication and no typical characteristics was determined in his background. Both his vital signs and physical examination were normal. The patient stated that his complaint started right after an hour of intense exercise. Laboratory findings indicated that creatinin kinase was 74.700 U/L (24-190), AST 650 U/L (10-40), and lactate dehydrogenase 8020 U/L (220-450). The patient was diagnosed with rhabdomyolysis according to clinical and laboratory results and hydration therapy started immediately. His urea and creatinin levels were within the normal limits. Acute renal failure which is the most frequent and important complication of rhabdomyolysis didn’t develop.

Keywords: Weakness, fatigue, exercise, rhabdomyolysis 


Download Full Text Add to Favorites