EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi İnternlerinin Branş Tercihleri ve TUS Kazanma Durumlarının İncelenmesi

Düzce University Medical Faculty Interns’ Career Choice and Success in Specialty Examination for Medicine

İsmail Hamdi Kara, Hesna Gül Üzüm, M. Harun Deler, Aylin Yılmaz, Davut Baltacı, F. Serdar Gürel

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi internlerinin branş tercihleri ve tıpta uzmanlık sınavı (TUS) kazanma durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve metot: Bu kesitsel çalışmaya 2009-10, 2010-11 ve 2011-12 döneminde Aile Hekimliği AD’da staj yapan 56 erkek (%43,8), 72 kız (%56,2), toplam 128 intern alınmıştır. Çalışmada internlerle staj döneminde yüz yüze görüşülerek branş tercihleri (ilk 3) sorulmuş, mezuniyet sonrası TUS sınavlarından sonra her mezuna telefonla ulaşılarak kazandıkları bölüm ve puanları sorgulanmıştır.

Bulgular: 128 intern öğrencinin çoğunluğu anadolu lisesi mezunuydu (%54,7). İnternlerin mezuniyet notu ortalaması 74.8±5.0; üniversiteye girişte ÖSS puanı ortalaması 343,8±26,9 olup; TUS’ta yerleşen internlerin TUS puanı ortalaması ise 61,9±3,9 puandır. En çok kazanılan bölümler sırasıyla dahiliye n=12, %9,4) ve fizik tedavi ve rehabilitasyon (n=6, %4,7) iken (p<0,0001); aile hekimliği staj döneminde ise ilk 3’te en çok tercih edilen bölümler ise, dermatoloji (n=16), dahiliye (n=8), kardiyoloji (n=8) ve radyoloji (n=8) idi (p<0,0001). Yine çalışmada 7 intern (%5,5) aile hekimliğini ilk 3 tercihi içinde belirtmişken, TUS sonucunda aile hekimliği bölümüne yerleşen yalnız 1 (%0,8) kişiydi.

Sonuç: Birinci basamak sağlık hizmetlerindeki dönüşümün aile hekimliği disiplininin internler tarafından tercih edilmesinde yeterli bir artış oluşturmadığı, halen TUS tercihlerinin belirlenmesinde, mesleksel risk yüksek olan ve daha yoğun işgücünü gerektiren cerrahi branşlar yerine dahili branşların ilk sıralarda tercih edildiği gözlenmiştir. TUS kazanma oranına göre, istenilen branşı kazanma oranının ise daha düşük olduğu anlaşılmaktadır.

Anahtar kelimeler: Tıpta uzmanlık sınavı, birinci basamak hizmetleri, sağlıkta dönüşüm, aile hekimliği disiplini, internler

ABSTRACT

Purpose: In this study, it has been aimed to investigate the career choice of Düzce University Medical Faculty interns’ and their success in Specialty Examination for Medicine (SEM).

Method: This cross-sectional study comprised of 128 interns in family medicine department between 2009-2010, 2010-2011, and 2011-2012 eduction seasons, of which 56 were male (43.8%) and 72 female (56.2%). In the study the participants were interviewed face to face and asked for their top 3 choice, then contacted with telephone after postgraduate SEM and asked for their examination scores and specialty program which was attained.

Results: Most of 128 interns were graduated from Anatolian High School (54.7%). Interns’ graduation score average was 74.8±5.0, university selection examination score (ÖSS score) average was 343.8±26.9 and SEM score average of interns who passed SEM was 61.9±3.9. The most attained departments were internal medicine (n=12, 9.4%) and physical therapy rehabilitation (n=6, 4.7%), (p<0.0001); whereas most preffered departments during family medicine internship period were dermatology (n=16), internal medicine (n=8), cardiology (n=8), and radiology (n=8) (p<0.0001). Also 7 (5.5%) interns defined family medicine as one of their top 3 choice and only 1 (%0.8) person attained family medicine department after SEM.

Conclusion: We observed that health transformation project didn’t increase the preference of family medicine enough smong interns. Internal medical sciences were preferred more than surgical sciences possibly due to high professional risk and strenuous work. It is also determined that the ratio of attaining the preferred branch was lower than the ratio of SEM acquirement.

Keywords: Specialty examination for medicine, primary care, health transformation project, family medicine, interns 


Download Full Text Add to Favorites