EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Health Needs Assessment – Family Phyisicians’ Perspectives on Priorities and Target Groups in Primary Care Practices in Bulgaria

Sağlık Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi - Bulgaristan Birinci Basamak Uygulamalarında Aile Hekimlerinin Öncelik ve Hedef Gruplarına Bakış Açıları

Boryana Levterova, Donka Dimitrova, Rositsa Raicheva, Angel Jambov

ABSTRACT

Aim: The evaluation of health needs is a process focused on analysis of all factors that have an impact on the health of the population and takes a key place in the decision making process for allocation of resources in public healthcare. The general practitioners (GPs) on the other hand work in long term relations and in close contact with the community. This allows them to identify the most important health needs of specific target groups. The Aim of this study was to determine how general practitioners in the Plovdiv region (Bulgaria) perceive the health needs of the population served and the severity of the impact of health problems on quality of patients’ lives.

Methods: 50 general practitioners (25% random sample) from those who had contracts with the Regional Health Insurance Fund in Plovdiv municipality took part in a questionnaire survey between April 1st, 2011 and September 1st, 2011.

Results: Implementing a model of health needs assessment with active involvement of GPs may complement the development of highly efficient programs oriented toward target groups with most significant decrease in life quality associated with health problems and would allow identifying the range of engaged parties on community level.

Conclusion: The model of health needs assessment incorporating GPs perspectives may be used in development of intervention projects aiming at the specific target groups in the community that will lead to the desired health effect in the most efficient way.

Keywords: General practitioners, health needs assessment, public health

ÖZET

Amaç: Sağlık gereksinimlerinin değerlendirilmesi popülasyonun sağlığı üzerine etki eden tüm faktörlerin analizine odaklanan bir süreçtir ve toplumun sağlık bakımında kaynakların etkin kullanımı için karar verme sürecinde anahtar bir rol oynar. Diğer yandan Aile Hekimleri (AH) toplum ile uzun süreli bir ilişki ve yakın temas içinde çalışmaktadırlar. Bu sayede özel hedef gruplarının en önemli sağlık gereksinimlerini tanımlayabilirler. Bu çalışma Plovdiv bölgesinde (Bulgaristan) Aile Hekimlerinin hizmet verdikleri nüfusun sağlık gereksinimlerini nasıl algıladıklarını ve sağlık sorunlarının kişilerin yaşam kaliteleri üzerine etkilerini tanımlamayı hedeflemektedir.

Yöntemler: Plovdiv Bölgesel Sağlık Güvenlik Fonu ile sözleşmesi olan 50 Aile Hekiminin (%25 rastgele örnekleme) katılımı ile 1 Nisan 2011 ile 1 Eylül 2011 arasında bir anket çalışması olarak düzenlenmiştir.

Bulgular: Aile Hekimlerinin aktif katılımı ile uygulanan bir sağlık gereksinimleri modeli sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinde belirgin düşüş gösteren hedef grupları üzerine odaklanan etkili programların gelişmesine yardımcı olabilir ve toplum düzeyinde ilgili tarafların tanımlanmasına olanak tanır.

Sonuç: Aile Hekimlerinin bakış açılarını göz önünde bulunduran bir sağlık gereksinimleri değerlendirilmesi modeli, istenen sağlık etkilerine en verimli şekilde ulaşılmasını sağlayacak olan özgül hedef gruplar üzerine yapılacak müdahale projeleri geliştirilmesine yardımcı olabilir.

Anahtar kelimeler: Aile Hekimleri, sağlık gereksinimleri değerlendirilmesi, toplum sağlığı 


Download Full Text Add to Favorites