EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Aile Planlaması Polikliniğine Başvuran Hastalarda Gebelikten Korunma Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

Evaluation of Contraception Methods of Patients Attending to the Family Planning Clinic

Selin Haliloğlu, Yaprak Pelin Gündoğdu, Teslime Serap Evcimen, Mahmut Çivilibal

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada aile planlaması polikliniğine başvuran hastalarda gebelikten korunma yöntemlerinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntem: Son üç yıl içinde (2010-2012) Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Planlaması Polikliniği’ne başvuran 2000 kadın hastanın tıbbi dosyaları geriye dönük incelendi. İstatistiksel analiz için SPSS 15.0 for Windows programı kullanıldı, anlamlılık düzeyi p değerinin 0.05’ten küçük olması olarak kabul edildi.

Bulgular: Yaş dağılımı 16 ile 58 yıl, yaş ortalaması 34,12±8,04 yıl olan olguların %98,6’sının özgeçmişinde en az bir kez gebelik öyküsü vardı. Başvuruda olguların rahim içi aracı en sık (%50,4) korunma yöntemi olarak kullandıkları ve sadece %2,0’ının hiçbir yöntem kullanmadıkları belirlendi. Korunma yöntemi kullanmayan 45 yaşından büyük olgu yoktu. Cinsel perhiz 25 yaş, geri çekme yöntemi 40 yaş, kondom 45 yaş ve oral kontraseptif 35 yaş altında, bir aylık iğne 31-35 yaş arasında, rahim içi araç 35-45 yaş arasında ve üç aylık iğne ise 40 yaş üstündeki olgularda diğer yaş gruplarına göre daha fazla kullanıldığı belirlendi. Lisans eğitimi almış olanların diğer eğitim düzeyindekilerine göre oral kontraseptif kullanımının daha fazla, rahim içi araç kullanımının ise daha az olduğu saptandı. Aile planlaması polikliniğine başvuru sonrası geri çekme yönteminde belirgin düşüş olduğu (%12,2’den %1,4’e) ve RİA kullananların daha fazla vajinit oldukları gözlendi.

Sonuç: Aile planlaması yöntemlerinin etkili ve düzenli kullanımı, birey ve toplum sağlığı açısından çok önemlidir. Bunun sağlanabilmesi için bireylerin bilgi düzeylerinin artırılması ve bu konuda toplumda farkındalık yaratılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Aile planlaması, gebelikten korunma yöntemleri

ABSTRACT

Aim: This study was carried out to evaluate methods of contraception in women who applied to Family Planning Clinic of Haseki Training and Research Hospital.

Method: Data of female patients (n=2000) followed-up between the years 2010 and 2012 at family planning clinic of Haseki Training and Research Hospital were retrospectively evaluated for demographic characteristics. Descriptive statistics and Chi-Square tests were used for statistical analysis. Significance level p was set as <0.05.

Results: Age distribution was between 16 and 58 years. 98.6% of participants had been pregnant at least once. Intra-uterine device is the most frequent (50.4%) used method of contraception, and only 2.0% were not using any method. Patients older than 45 years did not use any contraceptive method. Sexual abstinence was more common among 25 years old, coitus interruptus among 40 years old, condom among 45 years old, oral contraceptives under the age of 35, Mesigyna between the ages of 31-35, intra-uterine device between the ages of 35-45, and Depo-provera over the age of 40 compared to other groups. It has been determined that unlike the ones who has different educational status, the ones who has undergraduate study use more oral contraceptives and less intra-uterine device. It has been observed that after applying for the family planning clinic, coitus interruptus was decreased distinctively (from 12.4% to 1.4%).

Conclusion: The use of family planning methods effectively and regularly is significant for the individuals and the society health. To achieve this, the awareness and informing of society is essential.

Keywords: Family planning, methods of contraception 


Download Full Text Add to Favorites