EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Birinci Basamakta Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları: Akut Streptokoksik Tonsillofarenjit ve Romatizmal Ateş

Upper Respiratory Tract Infection In Primary Care: Acute Streptococcal Tonsillopharyngitis And Rheumatic Fever

Turan Set, Ümit Avşar

ÖZET

Üst solunum yolu enfeksiyonları aile hekimine başvuruların en sık nedenlerindendir. Türkiye’de 0–14 yaş grubunda ölüm nedenleri arasında dokuzuncu sıradadır. Enfeksiyonlar viral veya bakteriyel, akut ya da kronik olabilir. Üst solunum yolu enfeksiyonları daha çok virüsler tarafından oluşması nedeniyle tanı ve tedavisinde kanıta dayalı yönetim ve akılcı ilaç kullanımı önemlidir. Bu yazıda birinci basamak hekimi için akut üst solunum yolu enfeksiyonları ile ilgili bazı önemli noktaların vurgulanması ve grup A β-hemolitik streptokoklara bağlı tonsillofaranjitin tanısı, tedavisi ve romatizmal ateşin önlenmesi üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Üst solunum yolu enfeksiyonu, birinci basamak, tonsillofarenjit, akut romatizmal ateş

ABSTRACT

Upper respiratory tract infections are one of the most common reasons of application to family physicians. In Turkey, it ranks ninth among causes of death in the 0–14 years age group. Infections may be viral or bacterial and acute or chronic. Evidence-based management of upper respiratory tract infections and rational use of drugs are important issues because most of the cases are caused by viruses. In this paper was aimed to focus on diagnosis and treatment of group A β- hemolytic streptococcal tonsillopharyngitis, and the prevention of rheumatic fever, and emphasize some important points related to acute upper respiratory tract infections for primary care physicians.

Keywords: Upper respiratory tract infection, primary care, tonsillopharyngitis, acute rheumatic fever 


Download Full Text Add to Favorites