EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Meslek Seçiminde Etkili Faktörler

Factors Affecting the Decision on Profession Among the First Year Medical Students in İzmir Katip Celebi University Medical Faculty

Hüseyin Can, Umut Gök Balcı, Kurtuluş Öngel

ÖZET

Amaç: Bu çalışma ile, Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin sosyodemografik özelliklerinin belirlenmesi ve tıp mesleğini seçme karalarında etkili faktörlerin tespit edilmesi hedeflenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Çalışma, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Ocak-2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılmayı kabul eden toplam 46 birinci sınıf öğrencisi değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmacılar tarafından oluşturulmuş, 21 soruluk anket, tıp fakültesi öğrencileri tarafından doldurulmuştur. Sonuçlar, yüzde olarak Excel programında değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışmada 19 erkek (%41,3) 27 kız (%59,7) olmak üzere 46 öğrenci yer almıştır. Öğrencilerin yaş ortalaması 18,54±0,75 (min:17-max:21) bulunmuştur. Öğrencilerin büyük çoğunluğu (%93,5) şehir merkezinde oturmaktaydı ve özel bir liseyi bitirmişti (%95,7). Diğer önemli bir bulgu da lise mezunu anne ve babaların yüksek oranda bulunmasıydı (sırasıyla %73,9, %89,1). 34 öğrenci (%73,9) düşük veya orta derecede sosyoekonomik düzeye sahipti. Tıp fakültesi, bütün öğrencilerin ilk tercihiydi (%100). Bunun nedeni de %93,5 gibi büyük bir oranda tıbbi bilimlere olan ilgiydi. Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra, öğrencilerin %54,3’ü (n=25) cerrahi branşlarda uzmanlaşmayı düşünüyordu.

Sonuç: Katılımcıların, akademik istekleri ve tıbbi bilimlere olan ilgileri dikkate alındığında tıbbın günümüzde halen tercih edilen branşlar arasındaki yerini koruduğunu söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Tıp öğrencisi, meslek seçimi, tıp eğitimi

ABSTRACT

Aim: The aim of this study was to find out socio-demographic features of the first term medical faculty students and related factors on their decision for preferring medicine as a profession in Katip Çelebi University.

Material and Method: This study was conducted at Izmir Katip Çelebi University Faculty of Medicine in January 2013. Total 46 first term students, who agreed to participate in the study, were included. A 21-item questionnaire prepared by the investigators, was applied. Results were evaluated as percentage on Excel software program.

Results: Total 46 students; 19 male (41.3%) and 27 female (59.7%), were icluded in the study. Mean age of the students was 18.54±0.75 years (min:17-max:21). Most of the students (93.5%) were living in the city center and had finished a private high school (95.7%). Another important finding was the higher ratio of the mothers’ and fathers’ education status who finished high school (73.9%, 89.1%, respectively). 34 students (73.9%) had a low or moderate socio-economical status. It was found that medical faculty was the first choose for all the students (100%). And its reason mostly was expressed as interest to medical sciences (93.5%). After graduating from the faculty; 54.3% of them (n=25) were thinking about specialization on surgical sciences.

Conclusion: When the participants’ academic achievement and interest in medicinal sciences was taken into account; we can say that medicine as a profession is still preferred by students.

Keywords: Medical student, choice of profession, medical education 


Download Full Text Add to Favorites