EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 104,573

 

Archive


Sigara İle İlgili Yasal Düzenlemenin Sağlık Personelinin Sigara Kullanımına Etkileri
The Effects Of Legal Regulations On Smoking Status Of Health Care Providers
Aynur Öztürk Özer, Murat Ünalacak, İlhami Ünlüoğlu

ÖZET

Amaç: Sigara içme ülkemizde ve dünyada en önemli sağlık sorunlarından biridir. Bu araştırmanın amacı sigara kullanıcı sağlık personelinin, Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki 5727 Sayılı Kanun sonrası sigara kullanım durumlarının nasıl etkilendiğini ve bu durumun nikotin bağımlılık derecesi ile olan ilişkisini belirlemektir.

Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu araştırma, 74 sağlık personeli ile 2008 yılı Temmuz ayı süresince yürütüldü. Veriler Fagerström Nikotin Bağımlılık Testini (FNBT) de kapsayan bir anket formuyla toplandı. Veriler SPSS 13,0 programıyla değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya katılanların 32’si kadın, 42’si erkekti. Yasal düzenlemeler sonrası bir kişi sigarayı bırakmış, 31 kişi miktarı azaltmış, üç kişide de bırakma isteği oluşmuştu. Bir kişi ise sigara kullanım miktarını artırmıştı. Katılımcılardan hiçbirisi sigarayı bırakmak için herhangi bir yerden yardım talebinde bulunmamıştı.

Tartışma: Türkiye’de yapılan birçok çalışmaya göre sigara ile en fazla bilgisi olduğu düşünülen popülasyonda bile sigara içme oranları oldukça yüksektir. Yasalarla sağlanan düzenlemeler sonucunda sağlık personelinin sigara bırakma yönünde adımlar atma eğiliminde olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: sigara, yasalar, sağlık personeli

ABSTRACT

Objective: Smoking is one of the most important health problems of our country and all over the world. The aim of this study is to detect how smoking status of health care providers is influenced by the Law no.5727 About Prevention and Control of Harmful Effects of Tobacco, and its relation with the nicotine dependence.

Methods: This descriptive study was carried out among 74 patients in July 2008. The data were collected by a questionnaire including the Fagerström Nicotine Dependence Test. The data were evaluated by the SPSS 13.0 program.

Results: Of the participants, 32 were women and 42 were men. After legal regulations, one person quitted smoking, 31 people reduced the consumption, 3 people formed a demand to cease smoking, and one person increased the consumption. None of the participants seek for help to stop smoking.

Discussion: Smoking rate is very high either among a population that is thought to have the best knowledge about the harmful effects of smoking. We think that after new laws health care providers started to have a tendency to quit smoking.

Keywords: smoking, regulations, health care provider 


Download Full Text Add to Favorite