EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 107,412

 

Risky Behaviors and Conditions To Have Hepatitis B Virus in High School Students

Lise Öğrencilerinde Hepatit B Virüsüne Yönelik Riskli Davranış ve Durumlar

Turan Set, Abdul Sattar Khan, Hamit Acemoğlu

ABSTRACT

Aim: We aimed to assess risky behavior among young high school students for developing hepatitis B infection.

Methods: This study is a cross sectional survey. This survey has been done during February and March 2007 at the 29 high schools in Erzurum city, Turkey. The sample was selected randomly, and equally weighted according to the total number of students in each school. Out of total 3055 students, 2976 (97.41%) accepted to participate, however 2930 questionnaires were found valid and complete.

Results: The findings showed that all risky behaviors and conditions have significant association with the past history of hepatitis B (p<0.01). For instance when we compared the previous history of hepatitis B and risky behavior among students then we found that, 39.4% had surgery and 28.1% didn’t have it, 33.8% uses shared razor blades or nail clippers or toothbrush and 28.1% did not, 50.0% had blood transfusion and 27.5% couldn’t transfuse, 41.9% were using injections and 26.5% were not them, 36.3% had family history and 24.2% didn’t have, 41.1% had tattoo marks and 23.3% didn’t have it, and 25.4% of females and 32.9% of males were reported about hepatitis B.

Conclusion: Since surgery and blood transfusions found the main root of transfer of viral hepatitis B so it needs some urgent measures to explore further reasons and make some solution for their prevention.

Key words: risky behavior, hepatitis B, adolescent health

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada lise öğrencisi gençlerde hepatit B enfeksiyonu gelişimini etkileyen riskli davranışları incelemeyi amaçladık.

Yöntem: Bu kesitsel çalışma, Şubat 2007 ile Mart 2007 arasında Erzurum ilinde 29 lisede yürütülmüştür. Örneklem her okulun total öğrenci sayısına göre rasgele seçildi. Toplam 3055 öğrenci arasından 2976 (%97,41) öğrenci çalışmaya katılmayı kabul ederken, 2930 anket geçerli ve tam olarak kabul edildi..

Bulgular: Tüm riskli davranışlar ve durumlar geçirilmiş hepatit B öyküsü ile anlamlı düzeyde ilişkili bulundu. Geçirilmiş hepatit B enfeksiyonu olanların riskli davranışları incelendiğinde, operasyon geçirmiş olanların %39,4’ü ve geçirmemiş olanların %28,1‘inde, ortak traş bıçağı veya tırnak makası kullanların %33,8’i ve kullanmayanların %28,1‘inde, kan transyüzyonu olanların %50,0‘si ve olmayanların %27,5‘inde, enjeksiyon olanların %41,9’u ve olmayanların 26,5‘inde, aile öyküsü olanların %36,3‘ü ve olmayanların %24,2‘sinde, dövmesi olanların %41,1’i ve olmayanların %23,3‘ünde, ve kızların %25,4’ü ve erkeklerin 32,9‘unda geçirilmiş hepatit B enfeksiyonu bildirilmişti.

Sonuç: Cerrahi girişimler ve kan transfüzyonu viral hepatit B enfeksiyon geçişi için ana yol olarak gösterilmekle beraber, diğer geçiş yollarının ortaya konması için acil önlemler alınmalı ve önlenmeleri için çözümler üretilmelidir.

Anahtar Kelimeler: riskli davranışlar, hepatit B, adolesan sağlığı


Download Full Text Add to Favorites