EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 104,573

 

Archive


Özgün Bir Organik Sebebi Olmayan Tinnitusta, Tinnitus Şiddetinin Anksiyete Düzeyiyle İlişkisi
The Association Between Anxiety Level And Tinnitus Severity in Unspesific Tinnitus Without Organic Cause
Ufuk Bal, Onur Sürmegözlüer, Ersin Akpınar

ÖZET

Amaç: Tinnitus toplumda çok yaygın olarak görülen, önemli ölçüde sıkıntıya ve yaşam kalitesinde düşmeye neden olan bir rahatsızlıktır. Anksiyetenin, çınlama sesinin ortaya çıkışında, artışında ve oluşturduğu sıkıntıdaki yerini tanımlamak, etkili tedavi olasılığını da beraberinde sunacaktır. Bu çalışmanın amacı, organik olmayan tinnitusta, tinnitus şiddetinin anksiyete düzeyiyle ilişkisini saptamaktır.

Yöntem: Polikliniğimize 2013 yılı Mart ve Nisan aylarında tinnitus yakınması ile başvuran hastalar, organik etyolojinin dışlanması için Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirildi. Pediatrik yaş grubuna ek olarak (

Bulgular: Tinnitus Engellilik Anketi skorları ve Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği skorları karşılaştırıldığında majör anksiyetesi olan 57 olgunun 35’i (%61,4) Tinnitus Engellilik Anketine göre 2. ve 3. dereceydi. Tinnitus Engellilik Anketi skorları ve Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği skorları arasında anlamlı bir ilişki vardı (p=0,031).

Sonuç: Çalışmamız anksiyetesi yüksek olan hastaların, tinnitusa bağlı sıkıntılarının ve işlev kayıplarının daha fazla olduğunu göstermiştir. Bu sonuç, kronik ağrı gibi süreğen ve belirgin sıkıntıya neden olan durumlarda anksiyetenin yüksekliğini işaret eden literatüre ek bir katkı sağlayabilir. Yüksek düzeyde anksiyete, tinnitusa orantısız düzeyde sıkıntıyla tepki verilmesinde predispozan bir etken olabilir. Bu sonuçların ışığında bilişsel davranışçı terapi ve ilaç tedavisi seçenekleriyle, aynı anda hem anksiyetenin hem de tinnitusun etkili sağaltımı yapılabilir.

Anahtar kelimeler: tinnitus, anksiyete, Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği

ABSTRACT

Aim: Tinnitus is a common malady and causes significant distress and decline in quality of life. Pinpointing the role of anxiety in genesis, exacerbation and related distress of the ringing noise may provide benefits in creating effective treatment methods. The aim of this study is to determine the relationship between anxiety level and non-organic tinnitus severity.

Method: Patiens with tinnitus complaint in March and April of the year 2013 were referred to Ear-Nose-Throat clinic for exclusion of organic causes. Demantia, alcohol dependence, severe depression and psychotic spectrum disorders are excluded from the study. 62 cases over the age of 18 are included into our study. To determine the anxiety level, Hamilton Anxiety Rating Scale is recruited. Intensity of the tinnitus distress and declining quality of life is measured by Tinnitus Handicap Inventory.

Results: Tinnitus Handicap Inventory and Hamilton Anxiety Rating Scale scores are compared. 35 of 57 cases with major anxiety (61.4%) corresponded to 2nd and 3rd grade severity according to Tinnitus Handicap Inventory scores. A significant correlation is found between the scores of Tinnitus Handicap Inventory and Hamilton Anxiety Rating Scale (p=0.031).

Conclusion: Our study demonstrated an increase in tinnitus distress and a decline in quality of life in patients with high level of anxiety. This finding support that chronic and distressing conditions, like chronic pain, are associated with high levels of anxiety. Elevated anxiety might be a predisposing factor for undue distress observed in tinnitus patients. In the light of these implications, both cognitive behavioural therapy and medication treatment options can be utilized effectively in the handling of anxiety and tinnitus, simultaneously. 

Key words: tinnitus, anxiety, Hamilton Anxiety Rating Scale 


Download Full Text Add to Favorite