EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 104,573

 

Archive


Santral Pontin Myelinolizis: İki Olgu Sunumu
Central Pontine Myelinolysis: Report Of Two Cases
Özgür Enginyurt, Tuba Aydemir Özcan, Feriha Özer, Aytül Mutlu, Lütfü Hanoğlu

ÖZET

Santral pontin myelinolizis, ponsda ve ekstrapontin olarak, talamus, subtalamik nukleus, striatum, internal kapsül, amigdaloid nukleus, corpus geniculatum laterale, serebellumda akmadde yolaklarında demyelinizasyon ile giden bir nörolojik hastalıktır. En sık olarak hiponatremi ve bunun hızlı düzeltilmesine bağlı olarak ortaya çıkar. Fakat her santral pontin myelinolizis olgusunda hiponatremi olması şart değildir. Santral pontin myelinolizis, malnütrisyon, anoreksia, hiperemezis gravidarum, alkolizm, elektrolit dengesizliği, kronik renal yetmezlik, diyaliz tedavisi, ciddi yanıklar, hepatik yetmezlik, dehidratasyon, infeksiyon gibi patolojiler ile birlikte görülebilmektedir.

Biz, birinde kronik alkolizm, diğerinde kronik beslenme yetersizliği olan, iki santral pontin miyelinozisli olguyu sunduk.

Anahtar Kelimeler: miyelinoliz, santral pontin, alkolizm, hiponatremi

ABSTRACT

Central pontine myelinolysis is a neurological disease characterized with demyelination within the pons, demyelination also occurs in extrapontine regions, including the thalamus, subthalamic nucleus, amygdaloid nucleus, corpus geniculatum laterale and cerebellum. It is frequently related to hyponatremia and its rapid correction. However, it is not a rule to have hyponatremia in each patient with central pontine myelinolysis. Central pontine myelinolysis may be seen together with malnutrition, anorexia, hyperemesis gravidarum, alcoholism, electrolyte imbalance, chronic renal failure, dialysis, severe burns, hepatic failure, dehydration and infections.

We present two central pontine myelinolysis cases in which one of them is chronic alcoholism and the other is chronic malnutrition.

Keywords: myelinolysis, central pontine, alcoholism, hyponatremia 


Download Full Text Add to Favorite