EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 104,573

 

Archive


İstanbul Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Jinekoloji Polikliniğine Başvuran 40 Yaş ve Üzeri Kadınların PAP Smear Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of PAP Smear Results of Patients Over 40 Years of Age Attending to the Gynecology Clinic of Istanbul Şişli Etfal Training and Research Hospital
Binnur Tağtekin Sezer, Önder Sezer, Dilek Toprak, Naile İnci Davas

ÖZET

Amaç: Bu çalışma, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniklerine başvuran 40 yaş ve üzeri kadınların Pap smear sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler: Kesitsel nitelikteki çalışmamız, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniklerine herhangi bir nedenle başvuran 40 yaş ve üzeri 2015 kadında yapıldı. Gebeler çalışmaya dahil edilmedi. Yapılan kesitsel çalışmada veriler Bethesda sistemine göre sınıflandırılarak değerlendirildi. Yetersiz materyal verileri kendi içinde nedenlerine göre gruplandırıldı. SPSS 19.0 istatistik programında; yüzde frekans, Ki kare testleri kullanılarak veri analizleri yapıldı.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 50,12 idi. 1204 (%59,8) hasta 40-50 yaş, 718 (%35,6) hasta 51-64 yaş ve 93 (%4,6) hasta 64 yaş üzerindeydi. Çalışmaya alınan 2015 hastadan 83 (%4,12) tanesinin smear sonucu yetersiz materyal olarak geldi. Toplam 527 (%27,28) hastanın smear sonucu normalken, 1261(%65,27) selim lezyon, 143 (%7,4) premalign lezyon; 1(%0,05) serviks kanseri saptandı. Yaş gruplarına göre PAP smear sonuçları arasında anlamlı ilişki vardı (p=0,000). Yaş gruplarına göre enfeksiyon etkenleri dağılımı arasında da anlamlı farklılık gözlendi (p=0,019).

Sonuç: Kadınlarda genel sağlık kontrolü veya herhangi bir şikayetle Aile Hekimliği ve Kadın Doğum polikliniklerine yapılan her başvuru fırsat olarak değerlendirilmeli, düzenli aralıklarla Pap smear testi yapılmalıdır. Yetersiz materyal sonucuyla karşılaşmamak için hekimlerin doğru smear alım teknikleri konusunda daha dikkatli olmaları gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Pap smear, servikal kanser, Bethesda sistemi

ABSTRACT

Aim: The purpose of this study is to determine the pap-smear results of 40 years and older women who attended to Şişli Etfal Training and Research Hospital Gynecology and Obstetrics Clinic.

Methods : This cross-sectional study consists of 40 years old and older 2015 women who attended to Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital Gynecology and Obstetrics Clinic. Pregnant women excluded. Bethesda System is used to review and categorise our data. Inadequate material results specified according to reason. Chi-square and percentage frequency tests used to analyse data through SPSS v19.0 program.

Data : Average age of patients is 50.12. 1204 (59.8%) patients were 40 to 50 years old ; 718 (35.6%) patients were 51 to 64 years old ; and 93 (4.6%) patients were over 64 years old. 83 (4.12%) patients result were inadequate sepicemen. 527 (27.28%) patients did not have any pathology ; 1261 (65.27%) had benign findings ; 143 (7.4%) had premalign lesion ; 1 (0.05%) patient had cervix cancer. Pap-smear results between ages showed statistically significance (p=0.000). Range of infective agents between ages also showed statistically significance (p=0.019).

Results : Attendance of women to Family Practice or Gynecology and Obstetrics Clinics for any reason should considered as an opportunity for a pap-smear test. To exclude inadequate specimen results, doctors have to be more careful in performing correct pap-smear technics.

Key words: Pap-smear, cervix canser, Bethesda system 


Download Full Text Add to Favorite