EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 104,573

 

Archive


Determination of Job Satisfaction And Affecting Working Factors In Healthcare Providers In A Tertiary Care Hospital In Turkey
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çalışanlarında İş Doyumu ve Etkili Olabilecek Çalışma Koşullarının Belirlenmesi
İsmail Hamdi Kara, Davut Baltacı, Gülşen Atar, Aylin Yılmaz, Mehmet Serkan Karaçam, Mehmet Harun Deler, Sabri Aktüre

ABSTRACT

Aim: In this study, it was aimed to determine job satisfactions and the job conditions which could be effective in job satisfaction in healthcare workers of Düzce University Medical Faculty.

Method: In this cross-sectional study 201 subjects who were 57 men (28,4%) and 144 women (71,6%) with an average age of 30,3±6,8 years was performed. A questionnaire related with socio-demographic factors and Minnesota Satisfaction Questionnaire were performed to cases by face to face method.

Results: From the occupational groups, the highest job satisfaction scores were found within cleaning staff (2,55±0,95) and outpatient clinic secretaries (2,37±1,23). The lowest scores were found within laboratory technicians (1,86±1,31) (p<0,0001). And again internal and external satisfaction scores were found within laboratory technicians. The highest job satisfaction scores were within cleaning staff (when very good-good-moderate answers were collected, general ration was 90,9%) and most of them were men (n=16; 72,7%), married (n=18, %81,8), graduated from primary school (n=18; 81,8%) and it seemed most of them didn’t think of leaving their job (n=19; 86,4%). The lowest job satisfaction scores were within clinical nurses (n=36; 55,4%), laboratory technicians (n=13; 59,1%) and desk officers (n=10; 62,5%) respectively (p=0,035). Laboratory technicians (n=18; 81,8%), clinical nurses (n=56; 86,2%) and other nurse groups (Operation room, Intensive care, Emergency) (n=41; 85,4%) think that their workplaces are extremely unsafe.

Result: The lowest general, internal and external Minnesota Satisfaction Questionnaire scores were within laboratory technicians. It suggests us that result is associated with the lowest satisfaction of working condition were again within laboratory technicians.

Keywords: job satisfaction, physical work conditions, health care providers

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan personellerde iş doyumu ve etkili olabilecek çalışma koşullarının belirlenmesi amaçlandı.

Yöntem: Kesitsel tipteki bu araştırma, yaş ortalaması 30.3±6.8 (20-56) yıl olan 57’si (%28,4) erkek, 144’ü (%71,6) kadın olan, toplam 201 olguda gerçekleştirildi. Olgulara Minnesota İş Doyumu Ölçeği ve sosyodemografik faktörlere ilişkin bir anket yüzyüze görüşme yöntemiyle uygulandı.

Bulgular: Meslek Grubuna göre Minnesota İş Doyumu Ölçeği genel doyum puanlarının en yüksek olduğu grup temizlik elemanları (2,55±0,95) ve poliklinik sekreterleri (2,55±0,95) iken, en düşük olduğu grup laboratuvar teknisyenleri idi (1,86±1,31) (p<0.0001). Yine içsel ve dışsal doyum puanlarının en düşük olduğu grupta laboratuvar teknisyenleriydi. İş tatmini oransal olarak en yüksek düzeyde temizlik elemanlarında olup (çok iyi-iyi-orta yanıtlar toplandığında, genel olarak %90,9), bunların da çoğunun erkek (n=16, %72,7), evli (n=18, %81,8); İlk-orta tahsilli olduğu (n=18, %81,8) ve çoğunun işinden ayrılmayı düşünmediği (n=19, %86,4) görülmektedir. İş tatmininin oransal olarak en düşük olduğu gruplar ise, sırasıyla, servis hemşireleri (n=36, %55,4), laboratuvar teknisyenleri (n=13, %59,1) ve büro memurlarıdır (n=10, %62,5) (p=0.035). Laboratuvar teknisyenleri (n=18, %81,8), servis hemşireleri (n=56, %86,2) ve diğer hemşire (Ameliyathane-YB-Acil) grupları (n=41, %85,4), işyerlerinin çok büyük oranlarda güvensiz olduğunu düşünmektedirler.

Sonuç: Minnesota İş Doyumu Ölçeği Genel doyum, içsel ve dışsal doyum puanlarının en düşük olduğu grup laboratuvar teknisyenleridir. Bu durum özellikle teknisyenlerin çalışma koşullarından memnuniyetinin en az olan grup olmasıyla ilişkili olduğunu düşündürmektedir. 

Anahtar sözcükler: iş doyumu, çalışma koşulları, sağlık çalışanları 


Download Full Text Add to Favorite