EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Emziren Annelerin Emzirme ile İlgili Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi

Evaluation of Breastfeeding Knowledges and Attitudes of The Nursing Mothers

Emel Kabakoğlu Ünsür, Begümhan Demir Gündoğan, Mustafa Tolga Ünsür, Feride Füsun Okan

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada sıfır-iki yaş arasında çocuğu olan annelerin emzirme konusundaki bilgi birikimi, tutum ve davranışların araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Çalışma; Mayıs–Ağustos 2011 tarihlerinde, 120 anneye anket uygulanarak yapıldı. Annelerin çalışmaya alınma kriterleri; ≤2 yaş bebeğinin olması, bu bebeği emziriyor ya da emzirmiş olması ve iletişim kurulabilir olması idi. Tanımlayıcı istatistiksel metodlar (ortalama, standart sapma), niteliksel verilerin karşılaştırılmasında χ2-testi kullanıldı. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirildi.

Bulgular: Annelerin hepsi doğumdan önce gebelik takibi yaptırmalarına rağmen ancak %32,7’sinin doğum öncesinde emzirme bilgilerini sağlık personelinden aldığı saptandı. Annelerin %65,6'sı kolostrumun bebeğe verilmesi gerektiğini belirtirken bebeklerin ancak %47,4’ünün ilk bir saatte emzirilmeye başlandığı ve %35’ine ilk besin olarak anne sütü dışı sıvılar verilmiş olduğu tespit edildi. Annelerin %65,4’ünde sadece anne sütü ile beslenme süresi bilgilerinin 6. ay olduğu ancak pratikte %27,2’sinin 6.ayda bebeklerini halen sadece emzirmekte oldukları saptandı. Yaş, eğitim düzeyi, çalışma durumunun bebeğin anne sütüyle beslenme süresini etkilemediği görüldü.

Sonuç: Annelerin anne sütü ve kolostrumun yararları, erken dönemde emzirmenin başlaması gerektiği konusunda bilgilerinin yetersiz olduğu, gebelik öncesi dönemde özellikle birinci basamakta hizmet veren sağlık personeli tarafından eğitime ihtiyaçları olduğu saptanmıştır.

Anahtar kelimeler: anne sütü, emzirme, bebek beslenmesi

ABSTRACT

Aim: It was aimed to determine the knowledge and attitude of the mothers who have babies ≤2 years old on breastfeeding.

Methods: The study was conducted between May- August 2011 with 120 mothers by using a questionnaire. Including criterias of the mothers were to have babies ≤ 2 years old, has breastfed or still has been breastfeeding and communicating clearly. Descriptive methods (mean,standart deviation), χ2-test was used for the qualitative data. The results were evaluated in 95% confidence interval, significance was ( p<0.05) levels.

Results: All of the mothers had taken prenatal follow up, although only 32.7% had prenatal information about breastfeeding from the health care providers. Of the mothers 65.6% heard about colostrum, 47.4% were begun early breastfeeding; in the infants (35%) it was not colostrum as first nutrient. Sixth month was known as only breastfeeding duration by 65.4% of the mothers but practically 27.2% of them did so. The age, education level and working status were not influence the duration of the breastfeeding.

Conclusion: The mothers had insufficient informations about benefits of the breast milk, early starting to breaastfeeding; they need to be informed about breastfeeding before the birth by the health care providers especially primary care providers.

Keywords: breast milk, breastfeeding, babies nutrition 


Download Full Text Add to Favorites