EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Investigation of Attitudes, Knowledge and Practice of Family Physicians About Smoking and Anti-Smoking Activities in Turkey; One of the Leading Countries in Tobacco Control

Tütün Kontrolünün Önde Gelen Ülkelerinden Biri Olan Türkiye’de Aile Hekimlerinin Sigara ve Sigara Karşıtı Aktiviteler Hakkındaki Tutum, Bilgi ve Uygulamaları

Davut Baltaci, Leyla Yilmaz Aydin, Serkan Ozturk, Mehmet Halis Tanriverdi, Ayhan Saritas, Tahsin Celepkolu, Yasemin Turker, Turan Set, Harun Deler

ABSTRACT

Aim: Family physicians play important role in smoking cessation practices. It was aimed to investigate attitudes, knowledge and skills of Turkish family physicians towards tobacco control.

Methods: In the cross-sectional and multi-centered study, a self-administered study survey about their knowledge, attitudes and skills about smoking and anti-smoking activities was applied to family physicians.

Results: A small number of the family physicians (1.1%) received regularly formal training in smoking cessation practice. Almost all had high knowledge level about effects of smoking. It was observed that significant differences in all items regarding attitudes of family physicians towards anti-smoking activities between ever and never smokers. It was found that only one-third of family physicians have often asked about smoking habits to patients. Only one-fifth of the family physicians stated that they were competent for smoking cessation practice. It was found that the minority of family physicians (11.6%) often arrange follow-up for their patients who stop smoking. 86.4% of family physicians stated that they never or rarely referred current smokers to a well-established center.

Conclusion: Family physicians, particularly ever smokers, were usually incompetent for smoking cessation practice. Smoking cessation programs and continuing medical education should be introduced among Turkish family physicians.

Keywords: smoking cessation; family physician; attitude, knowledge, skill

ÖZET

Amaç: Aile hekimleri sigara bırakma tedavisinde önemli rol oynarlar. Bu çalışmada Türkiye’de Aile Hekimlerinin tütün kontrolü hakkında bilgi, beceri ve tutumlarının araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Kesitsel ve çok merkezli bu çalışma aile hekimleri tarafından doldurulan ve hekimlerin sigara ve sigara karşıtı aktiviteler hakkında bilgi, beceri ve tutumlarını içeren çalışma anketi uygulanmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan aile hekimlerinin az bir kısmı düzenli olarak sigara müdahalesi hakkında eğitim almıştı (%1,1). Hemen hemen hepsinin sigaranın etkileri hakkında bilgi seviyeleri tamdı. Sigara karşıtı eylemlerde hiç sigara kullanmayan ve sigara kullanmış ya da kullanan aile hekimleri arasında tutum ile ilgili maddelerde anlamlı farklılık gözlendi. Sadece hekimlerin üçte birinin hastalarını her zaman ya da sıklıkla sigara içip içmediği konusunda sorguladığı saptandı. Hekimlerin beşte biri sigara müdahalesi için kendilerini yeterli görmekte idi. Çok az sayıda aile hekiminin (%11,6) sigara bırakmak isteyen hastalarına bir takip oluşturduğu bulundu. Hekimlerin %84,4’ü çok seyrek ya da hiçbir zaman sigara içicilerini daha ileri bir merkeze refere ettiklerini belirtmedi.

Anahtar kelimeler: sigara bırakma, aile hekimi, davranış, bilgi, tutum 


Download Full Text Add to Favorites