EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Sleep Disorders, Daytime Sleepiness and Depression in Metabolic Syndrome

Metabolik Sendromda Uyku Kalitesi, Gündüz Uykululuk ve Depresyon

Hulya Parildar, Ozlem Cigerli, Nilay Ergen, Asli Dogruk Unal, Ozlem Tarcin, Rengin Erdal, Nilgun Guvener Demirag

ABSTRACT

Aim: To investigate the relationship between sleep disorders and depression in patients with metabolic syndrome.

Methods: This descriptive and cross-sectional study included 63 patients with metabolic syndrome. Participants were assessed with Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), Epworth Sleepiness Scale and Beck Depression Index. Mann-Whitney U and Spearman Correlation tests were used for data analysis.

Results: Mean ages were 40.6±10.2. Sleep quality was poor in 38.7% (n=24), excessive daytime sleepiness was reported by 55.7% (n=34), and depression scores were high (>17 points) in 12.7% (n=8) of the patients. There was no significant correlation between sleep quality, daytime sleepiness, average sleep duration and metabolic parameters. PSQI (p=0.027) and depression scores (p=0.031) were higher in female patients compared to male patients. Depression scores were positively correlated with PSQI scores (r=0.538, p<0.001) and negatively correlated with average sleep duration in our study population (r=0.293, p=0.013).

Conclusion: Sleep quality was negatively correlated with depression scores and worse in female patients. Assessing and treating sleep problems and depression associated diseases particularly in female patients may improve the quality of life.

Keywords: metabolic syndrome, sleep disorders, depression

ÖZET

Amaç: Metabolik sendromlu hastalarda uyku bozuklukları, uykululuk ve depresyon ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Bu tanımlayıcı ve kesitsel çalışmamıza, 63 metabolik sendromlu hasta alındı. Tüm katılımcılara, Epworth Uykululuk Testi, Pittsburgh Uyku Kalitesi ve Beck Depresyon Ölçekleri uygulandı. Analizde, Mann-Whitney U ve Spearman korelasyon testleri kullanıldı.

Bulgular: Olgularımızın yaş ortalaması, 40,6±10,2 yıl olarak bulundu. Uyku kalitesi kötü olanların (Global Uyku Kalitesi Puanı (PUKİ) >5) sıklığı %38,7 (n=24), gündüz aşırı uykululuk sıklığı ise %55,7 (n=34) idi. Beck Depresyon puanı yüksek (BDP>17) olanların sıklığı %12,7 (n=8) olarak bulundu. Uyku kalitesi, Gündüz Uykululuk, ortalama uyku süresi ve metabolik parametreler arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. Uyku kalitesi ve depresyon puanları, erkeklere göre kadın hastalarda anlamlı yüksek bulundu (sırasıyla p=0.027, p=0,031). BDP ile PUKİ arasında pozitif (r=0,538, p<0,001), ortalama uyku süresi ile BDP arasında negatif yönde ilişki bulundu ( r=-0,293, p=0,013).

Sonuç: Uyku kalitesi depresyonla ilişkili ve erkeklere göre kadın hastalarda uyku kalitesi daha kötü bulundu. Özellikle kadın hastalarda olmak üzere, uyku sorunları ve depresyonla ilişkili hastalıklara yönelik tarama ve koruyucu yaklaşımların yaşam kalitesini arttırabileceği öngörülebilir.

Anahtar kelimeler: metabolik sendrom, uyku bozuklukları, depresyon 


Download Full Text Add to Favorites