EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Aile Hekimlerinin Astım Hastalarını Yönetme Becerisi ve Eğitim İhtiyacı

Skill of the Managing Asthma of Family Physicians and the Need of Education

Ayhan Söğüt, Yasemin Çayır, Atilla Çayır, Mehmet İbrahim Turan, Cumhur Hakkı Çankaya, Serhat Vançelik

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada aile hekimlerinin astımla ilgili bilgi düzeylerinin saptanması ve ardından verilen eğitimin bilgi düzeylerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Türkiye Kronik Havayolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı’na uygun olarak aile hekimlerine yönelik astımla ilgili bir eğitim programı düzenlendi. Eğitime katılan 76 aile hekimine astımla ilgili bilgi düzeylerini saptamak üzere bir test uygulandı. Testten 100 üzerinden 60 alanlar başarılı kabul edildi. Katılımcılara iki gün süren bir eğitim programı düzenlendi. Eğitim sonrasında eğitim öncesinde yapılan test katılımcılara tekrar uygulandı. Elde edilen veriler SPSS 20 paket programına aktarılarak analiz edildi. Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edildi.

Bulgular: Çalışmaya katılan toplam 76 Aile Hekiminin %56,6’sı (n=43) kadın, %43,4’ü (n=33) erkek idi. Yaş ortalamaları 29,9±4,6 idi. Aile hekimlerinin eğitim öncesinde uygulanan testte toplam puan ortalaması 100 üzerinden 46,2±14,1 iken; eğitim sonrasında 69,6±12,1 idi. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (t=-11,5 p<0,001, [%95 güven aralığı: 19,3 - 27,4]). Aile hekimlerinin özellikle anamnez, fizik muayene, tanı koyma, tedavi ve izlem konularında bilgi düzeylerinin yetersiz olduğu görüldü.

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları aile hekimlerinin astımla ilgili eğitim ihtiyaçlarını ve verilen eğitimler sonrasında konuyla ilgili yeterli bilgi düzeyine ulaştıklarını ortaya koymuştur. Bireyi ömür boyu etkileyen ve uzun süreli takip gerektiren astımda aile hekimlerine yönelik mezuniyet sonrası eğitim programlarının devam etmesi yerinde olacaktır.

Anahtar kelimeler: astım, aile hekimi, eğitim

ABSTRACT

Aim: In this study, we aimed to determine the level of knowledge of family physicians about asthma and then to evaluate the effect of education on the level of knowledge.

Methods: A training program was organized for family doctors about asthma according to Turkey Chronic Airway Diseases Prevention and Control Program. A test was performed in order to determine the level of knowledge about asthma of 76 family physicians who participating in the training. The test was considered successful in 60 out of 100 areas. A two-day training program was held to the participants. After the training, retest was performed to the participants. Data were analyzed using SPSS 20 software package. Significance level was p <0.05.

Results: A total of 76 family physician participating in the study 56.6% (n = 43) were female, 43.4% (n = 33) were male. The mean age was 29.9 ± 4.6. The total score of the test was 46.2 ± 14.1 out of 100, after training it was 69.6 ± 12.1. This difference was statistically significant (t = -11.5 p <0.001, [95% confidence interval: 19.3 to 27.4]). Especially history, physical examination, diagnosis, treatment and follow-up were found to be inadequate levels of knowledge of the family physicians.

Conclusion: The results of this study showed the educational needs of family physicians about asthma and reaching the level of sufficient information on the subject after the training. The continuation of post-graduate training programs to the family physicians about asthma which affects the individual lifetime and requiring long-term follow-up will be appropriate.

Keywords: asthma, family physician, education 


Download Full Text Add to Favorites