EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Adolescent Marriage and Pregnancy: Sample of Trabzon

Adölesan Evlilik ve Gebelik: Trabzon Örneği

Birsel Canan Demirbag, Meltem Kurtuncu, Reyhan Erkaya, Zeynep Çiçek

ABSTRACT

 

Aim: Aim of this study was to evaluate demographic features among married  adolescent women.  

Methods: A descriptive study conducted between March 2010 and May 2012 in Trabzon, Turkey. Using face to face method, a questionnaire administered to 101 subjects coming to Marriage Center of Municipality. The study protocol has been approved by Rural Ethics Committee of city. 

Results: This project contained adolescent women who married between the age of 15-18. 75% of these were elemantary school graduated, because of age limits, none of the subject were high school or university graduates. 65% of these adolescent did not want to have pregnancy in two years after married; 94% of them had a baby during first year of marriage. Ninety-eight percent of them did not have knowledge about marriage before getting married; 42% of these women did not have health insurance and 73% was not using any methods of family planning. There was a statisticaly significant correlation between the marriage age of these women and their mothers marriage ages (r=2.25). 

Conclusion: Adolescents need to have knowledge about marriage, sexuality, pregnancy and baby care issues. In our region, an educational program has to be performed to teach all adolescents about marriage within primary health services.

Keywords: Adolescent, marriage, pregnancy, women

ÖZET

 

Amaç: Bu çalışmada adölesan evlenmiş kızlar arasında demografik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Mart 2010-Mayıs 2012 dönemi içinde Trabzon’da yapılan tanımlayıcı bir çalışmadır. Belediye evlendirme dairesine gelen 101 kişi ile yüz yüze görüşme tekniği ile anket uygulaması yapılmıştır. Yerel etik komiteden uygulama izni alınmıştır. 

Bulgular: Çalışma 15-18 yaş arası evli ergen kadınları kapsamaktadır. %75’i ilköğretim mezunuydu ve yüksek okul veya üniversite mezunu bulunmamaktaydı. Bu adölesanların %65’i evlendikten sonra iki yıl boyunca gebelik istemiyordu. Bunların %94‘ünün evliliklerin ilk yıllarında bir bebekleri vardı. %98'inin evlilik öncesi, evlilik hakkında bilgisi yoktu, bu kadınların %42'sinin sağlık sigortası bulunmamakta ve %73 herhangi bir aile planlaması yöntemi kullanmıyordu. Çalışmaya katılan kadınlar ve onların annelerinin evlenme yaşı arasında ilişki saptanmadı (r = 2.25). 

Sonuç: Adölesanların evlilik, cinsellik, hamilelik ve bebek bakımı konularında bilgiye gereksinimleri vardı. Bu şehirde tüm adölesanlara özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinde çok yoğun bir eğitim programının planlanması gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: adölesan, evlilik, gebelik, kadınlar


Download Full Text Add to Favorites