EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Mushroom Consumption Despite Its Risks; Habits and Beliefs of the People in Central Anatolia

Risklerine Karşın Mantar Tüketimi; Orta Anadolu’da İnsanların Alışkanlık ve İnanışları

Aysegul Uludag, Ahmet Uludag, Arif Alper Cevik, Ilhami Unluoglu

ABSTRACT

Aim: We aimed to learn about the mushroom consumption habits of the people and the effects of informing the public about poisonous mushrooms on solving the mushroom poisoning.

Methods: This descriptive study was done at Central Anatolia in April and May 2005. A questionnaire was applied including questions about their habits and beliefs while consuming mushroom. Then, the participants were given education about poisonous mushrooms and what to do after poisoning. We observed the effect of education by estimating differences in emergency ward admissions between three years before and after the education.

Results: In the study; 788 participants attended and 698 participants (88.6%) stated that they regularly consumed mushrooms, and 396 participants (50.3%) told that they knew people around poisoned due to consumption. The number of patients admissions diagnosed with mushroom poisoning at the emergency ward decreased after the education given in the year 2005 from Mihalıcçık. 

Conclusion: We conclude that in Central Anatolia, mushroom poisoning is an important problem and the education can be effective for solving this problem.

Keywords: mushrooms, mushroom poisoning, education

ÖZET

Amaç: İnsanların mantar tüketme alışkanlıklarını ve bilgilendirmenin mantar zehirlenmeleri etkisine öğrenmek amaçlandı. 

Yöntemler: Bu tanımlayıcı çalışma, Nisan ve Mayıs 2005 tarihleri arasında Orta Anadolu’da yapıldı. Anket formu ile insanların mantar tüketme konusundaki alışkanlık ve inançları sorgulandı. Katılımcılara zehirli mantarlar ve mantar zehirlenmesi sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili eğitim verildi. Çalışma öncesi ve sonrası 3 yıl bu bölgeden acil servise mantar zehirlenmesi ile gelen hastaların sayısı karşılaştırılarak eğitimin mantar zehirlenmelerine etkisi belirlendi.

Bulgular: Çalışmaya 788 kişi katıldı. 698 katılımcı (%88,6) düzenli mantar tükettiğini, 396 katılımcı (%50,3) da çevrelerinde mantardan zehirlenenlerin olduğunu belirtti. 2005 yılında verilen eğitim sonrasında Mihalıcçık’tan acile mantar zehirlenmesinden dolayı başvuranların sayısında anlamlı azalma olduğu saptandı.

Sonuç: Orta Anadolu’da mantar zehirlenmeleri önemli bir problemdir ve insanlara mantar tüketimi ve zehirli mantarlar hakkında eğitilmesi bu problemin çözümünde etkilidir.

Anahtar kelimeler: mantarlar, mantar zehirlenmesi, eğitim


Download Full Text Add to Favorites