EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Psikiyatri Polikliniğinde Takip Edilen Depresyon Hastalarında Hemogram Sonuçları ile Serum Folik Asit ve Vitamin B12 Düzeylerinin İncelenmesi

Determination of Hemogram, Folic Acid and B12 Vitamin Levels of Depression Patients Followed Up in Psychiatry Outpatient Clinic

İsmail Hamdi Kara, Hesna Gül Çeler, Aylin Yılmaz, M. Harun Deler, Leziz Hakan, Davut Baltacı, Ahmet Ataoğlu, Ramazan Memişoğulları

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğinde takip edilen suisidal düşüncesi bulunan yada eylemde bulunduğu belirlenen vakaların hemogram, folik asit ve B12 vitamin düzeylerinin incelenmesi amaçlandı.

Yöntemler: Kesitsel tipteki bu araştırmada, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğine başvuran depresyon olguları, remisyonda olan, major depresyonda olan ve suisidal düşüncesi bulunan olgular olarak gruplandırılarak, demografik veriler, Hamilton Depresyon İndeksi ile hemogram, folik asit ve B12 vitamin düzeyleri karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışma yaş ortalaması 36,6±10,4 yıl olan 31’i (%64,8) kadın, sekizi (%35,2) erkek, 39 olguda gerçekleştirildi. Olguların yedi’si (%17,9) bekar, üçü (%7,7) boşanmış, biri (%2,6) dul olup, 28’i (%71,8) evliydi. Olguların 15’i remisyonda, 12’si major depresyonda ve 12’si ise major depresyonda olup suicidal risk taşımaktaydı. Vitamin B12 düzeyleri major depresyon olgularında en düşük düzeyde olup (236,1±119,3 pg/ml), suicidal risk taşıyan olgularda da düşük düzeydeydi (283,7±108,6 pg/ml), buna karşın remisyon fazında ise diğer iki gruba göre en yüksek (321,6±245,9 pg/ml) düzeydeydi. Yine, aylık gelir düzeyleri, major depresyon olgularında diğer gruplardan daha düşük (1023±549 TL) düzeydeydi. 

Sonuç: Vitamin B12 düzeyleri major depresyon olgularında en düşük düzeyde olup, remisyonda yükselmektedir. Aylık gelir de, major depresyondaki olgularda en düşük düzeyde olup, depresyon için bir risk faktörü olarak gözükmektedir. 

Anahtar kelimeler: vitamin B12, depresyon, folik asit, Hamilton depresyon indeksi 

ABSTRACT

Aim: In this study, we aimed to determine the hemogram, folic acid and B12 vitamin levels of clinical cases with suisidal thoughts or attempts detected in psychiatry outpatient clinic.

Methods: In this cross-sectional study, depression patients admitted to the psychiatry outpatient clinic of Düzce University Medical Faculty are grouped as cases in remission, in major depression and have suisidal thoughts or actions. Hemogram, folic acid and B12 vitamin levels were compared with demographic data and Hamilton Depression Index scores.

Results: Study is implemented to 39 cases with 31 female (64.8%), 8 male (35.2%) at the average age of 36.6±10.4. Seven of the cases (17.9%) were single, three of them (7.7%) were divorced, one was (2.6%) discoverted, and 28 (71.8%) were married. Of the cases, 15 were in remission, 12 of them were in major depression and 12 of them were in major depression with suicidal risk. Vitamin B12 levels was low in cases with sucidial risks (283.7±108.6 pg/ml), whereas it was the lowest in major depression group (236.1±119.3 pg/ml), and the highest in remission group (321.6±245.9 pg/ml). In major depression group, income per month was lower than the other groups (1023±549 TL).

Conclusion: Level of B12 vitamin was the lowest at major depression cases, and it rises at remission cases. Major depression patients had the lowest income per month and it seems as a risk factor for depression.

Keywords: vitamin B12, depression, folic acid, Hamilton depression index


Download Full Text Add to Favorites