EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Obez Çocuklar Daha mı Mutsuz? Depresyon, Beden Algısı ve Kaygı Durumları

Are Obese Children Unhappy? State of Depression, Body Image and Anxiety

Pınar Doruk, Hülya Yıkılkan, Nurcan Akbaş Güneş, Cenk Aypak, Süleyman Görpelioğlu

ÖZET

Amaç: Obezite vücutta aşırı yağ depolanması ile ortaya çıkan, fiziksel ve ruhsal sorunlara yol açabilen bir enerji metabolizması bozukluğudur. Çocukluk yaşlarında başlayabilen obezite, morbidite ve mortaliteyi önemli ölçüde etkilemesinin yanısıra son derece ciddi sosyal ve ekonomik boyutları olan bir sorundur. Bu çalışmada, 7-12 yaş grubu obezitesi olan ve olmayan çocukların depresyon, kaygı durumu ve beden algısı açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Yöntemler: Çalışmaya basit rastgele yöntem ile belirlenen iki ilköğretim okulunda öğrenim gören çocuklar dahil edilmiştir. Çocuklara cinsiyetleri, doğum tarihleri, boy ve kilo ölçümlerinin kaydedileceği bir form ile Sürekli Kaygı Ölçeği, Çocuk Depresyon Ölçeği ve Vücut Algısı Ölçeğinden oluşan anket formu dağıtılmıştır. Tüm çocukların vücut kitle indeksi persentil değerleri hesaplanmıştır. 

Bulgular: Çalışmaya 197 kız (%44,8), 243 erkek (%55,2) olmak üzere 440 çocuk dahil edilmiştir. Kız ve erkek çocuklar arasında depresif belirti düzeyleri açısından anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Çocuk Depresyon Ölçeğinden alınan puan ortalaması 6.96 ± 5.50 olup; zayıf, kilolu ve obez gruplar arasında anlamlı bir fark görülmemektedir (p=0,86). Kızların Sürekli Kaygı Ölçeği puanı erkeklere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,01). Yaş grupları arasında Vücut Algısı Ölçeği puan ortalamaları anlamlı olarak farklıdır. 

Sonuç: Obezite ve ruhsal sorunlar arasındaki neden-sonuç ilişkisi ve boyutları halen netlik kazanmamıştır. Çalışma grubumuzda da obezite ile depresyon, kaygı ve beden algısı arasında bir ilişki bulunamamıştır. 

Anahtar kelimeler: çocuk, obezite, depresyon, kaygı, beden algısı

ABSTRACT

Objective: Obesity is an energy metabolism disorder in which excess body fat has accumulated and it may cause physical and psychological problems. Obesity may start early in childhood and although it has an effect on morbidity and mortality, it also has serious social and economic aspects. The aim of this study is to compare depression, anxiety and body image of obese and normal weight children, 7 to 12 year of age.

Methods: Children from 2 different primary schools were recruited to the study. Questionnaires that included information about their gender, birth date, height, weight and Trait Anxiety Inventory, Child Depression Inventory and Body Image Questionnaire were distributed to the children. Percentiles of Body Mass Index were calculated. 

Results: There were a total of 440 children; 197 (44.8%) girls and 243 (55.2%) boys, in the study. Child Depression Inventory scores were not different between genders. The mean CDI score was 6.96 ± 5.50 and there was not any difference between normal, overweight and obese children (p= 0.86). Trait Anxiety Inventory scores were higher in girls (p=0.01). The mean Body Image Questionnaire scores were statistically different among age groups.

Conclusion: It is not still clear the reason-result relation of obesity and pschological problems. In our study group, we did not find any relation between obesity and depression, anxiety and body image. 

Keywords: child, obesity, depression, anxiety, body image


Download Full Text Add to Favorites