EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Aile Sağlığı Birimimize Başvuran Hastaların Sağlık Hizmeti Tercihi ve Evde Sağlık Hizmetinin Yeri

Health Care Preferences of Patients Admitted to the Family Health Center and the Role of Home Care

Yusuf Haydar Ertekin, Yasemin Korkut, Hülya Ertekin

ÖZET

Amaç: Sağlık ocağı döneminde kurum içinde verilen muayene, pansuman, sağlık taraması vb. hizmetlerin aile hekimliği uygulaması ile evde sunulması planlanmıştır. Hastaların hangi sağlık hizmetini ne oranda talep ettiğini tespit etmek, buna göre yeni hizmet planını oluşturmak ve gelecekte hastaların yönelimlerinin ne yönde olacağını görmek amaçlandı.

Yöntemler: Çalışma aile sağlığı merkezimize başvuran 18 yaş üstü 96 hastaya anket formu verilerek yapıldı. Hastalara sağlık hizmetine ne şekilde ihtiyaç duydukları, evde sağlık hizmetini isteyip istemedikleri ve hangi saatlerde evde sağlık hizmetini tercih ettikleri soruldu.Veriler PASW-18 istatistik programında ki-kare testi, varyans analizi ve tukey hsd ile çözümlendi.

Bulgular: Poliklinikte verilecek hizmetler her iki cinsiyette, tüm yaş gruplarında ve eğitim düzeyinde en çok tercih edilen hizmet oldu. İkinci sırada telefon ile hizmet, üçüncü sırada evde hizmet ve son sırada e-posta ile hizmet alma tercih edildi.

Sonuç: Bu verilere göre hastalar, telefonla hizmete ve evde sağlık hizmetine poliklinikte verilen hizmetler kadar ihtiyaç duymaktadır. Öte yandan, evde sağlık hizmetine günlük olmasa da haftalık mesai planında yer verilmelidir.

Anahtar kelimeler: sağlık hizmeti sunumu, yardım hatları, elektronik posta, ihtiyaç tespiti

ABSTRACT

Aim: In the period of primary health care center, it was planned that the services like controlling, dressing, health screening etc. are going be performed at home with the application of family practice. It was aimed to set patients’ demands in which rate, and according to this to set a new care plan and see patients’ future tendency.

Methods: The study has been done giving a survey with 96 patients who have applied to family practice center, and these patients were over 18 years old. It was asked that which form  of health services they need, if they want a service at home or not and what time they prefer home-services. The datas were analyzed via PASW-18 statistics programme with square testing, variance analyze and tukey hsd.

Results: Policlinic services are the most preferential services for both genders, for all age groups and education levels. Telephone services become the second and home health services are the third. And, lastly e-mailing preferred.

Conclusion: According to these datas, patients are needed telephone services and home health care as provided in the policlinic services. On the other hand, home care services should be on the plan of working hours not for daily but weekly.   

Keywords: delivery of healthcare, hotlines, electronic mail, needs assessment


Download Full Text Add to Favorites