EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Birinci Basamakta Kronik Yorgunluk Sendromu Yönetimi

Management of Chronic Fatigue Syndrome in Primary Care

İlknur Aslan, Mehmet Halis Tanrıverdi, Pakize Gamze Erten Bucaktepe

ÖZET

Yorgunluk (fatigue), genel popülasyonda sık rastlanan bir semptomdur ve birinci basamak sağlık hizmetlerinden yararlanan hastalarda yaygın olarak görülmekte ve bildirilmektedir. Yorgunluk, tipik olarak geçici ve duruma bağlı niteliktedir. Fakat bu nitelikte değilse ve başka bir tıbbi veya psikiyatrik bozuklukla açıklanamıyorsa Kronik Yorgunluk Sendromu (Chronic Fatigue Syndome) düşünülmelidir. Kronik Yorgunluk Sendromu semptoma dayalı veya klinik temele dayalı olarak teşhis edilen heterojen bir sendromdur. Kronik yorgunluk sendromunun henüz özgül bir tedavisi yoktur. Ancak tedavi başarısında erken teşhis önemlidir. Bu açıdan hastaların en sık başvurduğu ve takiplerini üstlenen birinci basamak hekimlerine görev düşmektedir.

Anahtar kelimeler: temel sağlık hizmeti, kronik yorgunluk sendromu, erken tanı

ABSTRACT

Fatigue is a common symptom in the general population and patients, and commonly reported in patients using primary health care services. Fatigue is typically temporary and depending on the situation. But if it is not of this nature and accounts for another medical or psychiatric disorder, Chronic Fatigue Syndrome should be considered. Chronic Fatigue Syndrome is a heterogeneous syndrome, which is diagnosed according to clinical symptoms. Yet there is no specific treatment for chronic fatigue syndrome. However, early diagnosis is important in the success of treatment. In this respect, primary care physicians should have a role on management of this syndrome as the most referred doctors by these patients. 

Keywords: primary health care, chronic fatigue syndrome, early diagnosis


Download Full Text Add to Favorites