EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

The Knowledge About Cardiovascular Risk Factors Among Students in a Faculty of Health Sciences

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde Kardiyovasküler Risk Faktörleri Bilgi Düzeyleri

Eylem Paslı Gurdogan, Seda Kurt, Serap Unsar

ABSTRACT

Aim: Cardiovascular diseases are among the most common reasons for mortalities and morbidities worldwide, and mortalities related to cardiovascular diseases have become more common in the younger population in recent years. This study was planned to determine the knowledge levels and affecting factors about cardiovascular risk factors among students in a faculty of health sciences.

Methods: The study was performed between April-May 2013 with the participation of 665 students studying in the Nursing, Nutrition and Dietetics, and Physiotherapy and Rehabilitation departments of the Health sciences Faculty of a university. Data were collected by using the knowledge levels on risk factors related to cardiovascular diseases scale developed by Arıkan et al.

Results: The average age of the students was 20.76±1.76, 81.8% were female, 31.7% studied in their 1st year, and 53.1% studied in the nursing department. 31.9% of the students stated that they had knowledge on cardiac risk factors. The average score of the students was 17.86±2.83. The knowledge level of students in their senior years, who had a history of cardiac disease in their families on cardiovascular disease risk factors was found to be higher in a statistically significant manner (p<0.005).

Conclusion: In our study, the knowledge levels of the students on cardiovascular disease risk factors are above average. Giving more emphasis in the faculty of health sciences curriculum to the topic of cardiac risk factors and protection methods would increase awareness on the subject. Future members of health care teams educating the public on cardiac risk factors would provide a significant improvement in primary health care services.

Keywords: students, cardiac risk factors, health knowledge

ÖZET

Amaç: Kardiyovasküler hastalıklar dünya çapında ölüm ve hastalıkların en sık nedenleri arasında yer almakta, son yıllarda kardiyovasküler hastalıklar ile ilişkili ölümler genç nüfusta artış göstermektedir. Bu çalışma Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin kardiyovasküler risk faktörleri bilgi düzeyleri ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla planlanmıştır.

Yöntemler: Çalışma Nisan-Mayıs 2013 tarihleri arasında bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinde öğrenim gören 665 öğrenci ile gerçekleştirildi. Veriler Arıkan ve arkadaşları tarafından geliştirilen Kardiyovasküler hastalıklar ile ilgili risk faktörleri bilgi düzeyi ölçeği kullanılarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 16.0 paket programı kullanıldı.

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20,76±1,76, %81,8'i kadın, %31,7'si 1. sınıf ve %53,1'i hemşirelik bölümü öğrencisidir. Öğrencilerin %31,9'u kardiyak risk faktörleri konusunda bilgi sahibi olduğunu ifade etti. Öğrencilerin ölçek puan ortalamaları 17,86±2,83'tü. Dördüncü sınıfta öğrenim gören ve ailesinde kardiyak hastalık öyküsü bulunan öğrencilerin kardiyovasküler hastalık risk faktörleri bilgi düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek bulundu (p<0,005).

Sonuç: Çalışmamızda öğrencilerin kardiyovasküler hastalıklar risk faktörleri bilgi düzeyleri ortalamanın üzerindedir. Sağlık bilimleri fakültesi müfredat programlarında kardiyak risk faktörleri ve korunma yöntemlerine daha fazla yer verilmesi, bu konudaki farkındalık düzeyini arttıracaktır. Geleceğin sağlık ekibi üyelerinin, toplumu kardiyak risk faktörleri konusunda bilinçlendirilmesi primer sağlık hizmetlerine önemli katkı sağlayacaktır.

Anahtar kelimeler: öğrenciler, kardiyak risk faktörleri, sağlık bilgisi


Download Full Text Add to Favorites