EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Doğurganlık Sorunu Yaşayan Kişiler İçin Hayat Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun İç Güvenilirlik Analizi

Internal Reliability Analysis of Turkish Version of Fertility Quality of Life Questionnaire

Ayça Çetinbaş, Hamdi Nezih Dağdeviren, Serdar Öztora, Ayşe Çaylan, Önder Sezer

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada Boivin ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş olan Doğurganlık Sorunu Yaşayan Kişiler İçin Hayat Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun iç güvenilirlik çalışmasının yapılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Çalışmamız Trakya Üniversitesi Hastanesi Üremeye Yardımcı Teknikler Merkezi'nde gerçekleştirilmiştir. Trakya Üniversitesi Hastanesi Üremeye Yardımcı Teknikler Merkezi'ne başvuran 18 yaş ve üzerindeki infertilite tanılı 50 gönüllü kadın hasta çalışmamıza dahil edilmiştir. Bu katılımcılara araştırmacı tarafından hazırlanan 63 sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Ankette 27 sorudan oluşan sosyodemografik form ile Boivin ve arkadaşları (2011) tarafından geliştirilen ve Cardiff Üniversitesi’nde Türkçe’ye çevirilen 36 soruluk ‘Doğurganlık Sorunları Yaşayan Kişiler İçin Hayat Kalitesi Ölçeği’ (FertiQol) kullanılmıştır. Anket çalışmaya katılmayı kabul eden infertilite tanılı kadınlarla yüz yüze görüşülerek doldurulmuştur.

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalamaları 31,8±5,96 yıl olarak saptandı. Ölçeğin iç güvenilirlik katsayısı Cronbach alfa 0,905 olarak hesaplandı. Katılımcıların ortalama FertiQol puanları 71,1±13 olarak bulundu.

Sonuç: Bu çalışmada ölçüm aracının niteliğine uygun olarak yapılması gereken iç güvenilirlik analizleri ile FertiQol ölçeğinin iç güvenirliğinin kadın katılımcılarda yeterince yüksek olduğu gösterilmiştir. Bu ölçeğin, Türkiye’deki erkek hastalarda da iç güvenilirliğinin gösterilmesiyle daha yaygın gruplarda kullanımı sağlanabilecektir. 

Anahtar kelimeler: yaşam kalitesi, güvenilirlik, infertilite

ABSTRACT

Aim: In this study the aim is to analyse internal reliability of Turkish version of 'Fertility Quality of Life Questionnaire' designed by Boivin et all.

Methods: The research was completed in Trakya University Hospital Research Centre for Assisted Reproductive Techniques. 50 infertile women volunteers older than 18 years old who applied to Trakya University Hospital Research Centre for Assisted Reproductive Techniques was included in our research. Interview containing 63 questions was applied to participants. Questionnaire containing sociodemographic information including 27 questions and Turkish version of 'Fertility Quality of Life Questionnaire' designed by Boivin et all (2011) in Cardiff University consisting 36 items was applied to the participants. The interview was implemented face to face with women with the diagnosis of infertility who accepted to participate the study.

Results: The mean age of the participants was detected as 31.8±5.96 years old. The internal reliability coefficient Cronbach's alpha was calculated as 0.905. The mean FertiQol score of the participants was detected as 71.1±13.

Conclusion: In this study, the internal reliability anlysis of FertiQol scale was sufficiently high in female participants. This scale will be provided in common groups with showing internal reliability in male patients.

Keywords: quality of life, reliability, infertility


Download Full Text Add to Favorites