EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Üriner Enfeksiyonlarda Lökosit Esteraz Pozitifliği

Leukocyte Esterase Positivity in Urinary Tract Infections

Burcu Kökoğlu, Murat Ünalacak, İlhami Ünlüoğlu

ÖZET

Amaç: İdrar yolu enfeksiyonlarının ön tanısında hızlı bir test olarak kullanılan tam idrar analizinin bir parametresi olan lökosit esteraz pozitifliğinin lökosit pozitif olmadığı durumlarda kültür pozitifliğine işaret edip etmediğinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi’nde Mayıs-Haziran 2013 aylarında poli- kliniklere başvuran veya servislerde yatmakta olan hastalar arasından tam idrar tetkiki yapılan 1216 kişinin tetkik sonuçları incelendi. Lökosit yüksekliği ve/veya lökosit esteraz, nitrit pozitifliği olan hastalar belirlendi. Lökosit sayısı beşin üzerinde olanlar pozitif olarak kabul edildi. Beş ve altındaki değerler çalışmaya dahil edilmedi.

Bulgular: Hastaların 410’unda (%33,7) idrarda belirtilen kriterlerden en az biri pozitif olarak bulundu. Belirtilen 410 kişi arasından 111 kişide kültür çalışılması düşünüldü, ancak 5 kişi örnek veremediğinden toplam 106 kişiden kültür çalışması yapılabildi. Kültür çalışılan 106 kişiden 50’sinde (%47,1) üreme saptandı, 49 (%46,2) kişide üreme olmadı, 7 (%6,6) kültür örneği kontamine olarak geldi. Çalışmaya dahil edilen 44 kişide nitrit pozitifliği mevcuttu. Bu hastaların 14’ünde lökosit sayısı 5 veya altında olarak bulundu. Çalışmadaki 410 kişi arasından 380 kişide lökosit esteraz pozitif olarak saptandı. Lökosit 5 ve/veya altında iken lökosit esteraz pozitif olan kişi sayısı 177 idi. Kültür pozitifliği saptanan bütün hasta gruplarında, lökosit pozitifliği olsa da olmasa da lökosit esteraz pozitif olarak saptandı.

Sonuç: Üriner enfeksiyonlar değerlendirilirken tedavi rehberlerinin de gösterdiği gibi, lökosit pozitifliği olmadığı durumlarda da lökosit esteraz pozitif olarak saptanılan hastalarda antibiyoterapi uygulanması gerekir.

Anahtar kelimeler: üriner enfeksiyon, lökosit esteraz, kültür

ABSTRACT

Aim: An investigation about leukocyte esterase positivity, which is a parameter within the urinalysis used for prediagnosis of urinary tract infections, giving any clue about culture positivity, even in the absence of leukocyte positivity is aimed.

Methods: Results of urinalyses of 1216 patients, who were outpatients or hospitalized at Eskişehir Osmangazi University Hospital in May and June 2013, were reexamined. The patients who had elevated leukocyte and/or leukocyte esterase, and nitrite positivity were determined. Leukocyte count of more than five was considered to be positive. Values equal to or less than five were not included in the study.

Results: At least one of the criteria specified was positive in the urine of 410 patients (%33.7). Of these 410, 111 were decided to have a urine culture, but 5 of them could not give a sample, culture could be performed in 106 of them. Of these 106, culture was positive in 50 (%47.1) and was negative in 49 (%46.2),  and 7 (%6.6) were contaminated. Forty-four patients included in the study had nitrite positivity. Of these patients, 14 had a white blood cell count of or less than 5. Leukocyte esterase were positive in 380 of 410 patients. Leukocyte esterase positivity, when leukocyte count was 5 or less, was detected in 177 patients. Leukocyte esterase was found to be positive in all patients having culture positivity, whether they have leukocyte positivity or not.  

Conclusion: As it is also defined in the guidelines, antibiotherapy should be performed to the patients having leukocyte esterase positivity, even if they do not have leukocyte positivity.

Keywords: urinary infection, leukocyte esterase, culture


Download Full Text Add to Favorites