EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Brusellozis’e Bağlı Pansitopeni: Olgu Sunumu

Pancytopenia Due To Brucellosis: A Case Report

Hüsna Şengül Yıldırım, Emine Parlak

ÖZET

Bruselloz dünyada yaygın olarak görülen ve ülkemizde de endemik olan bir zoonozdur. Bruselloz farklı sistemleri tutabilir. Fakat pansitopeni nadirdir. Bu yazımızda 18 yaşında pansitopeni ile seyreden akut brusellozlu bir erkek hasta sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: bruselloz, pansitopeni, kan kültürü

ABSTRACT

Brucellosis is an endemic zoonosis in our country and a common worldwide problem. Brucellosis can hold on different systems. But pancytopenia is rare. In this article, we report an 18 year old male with pancytopenia due to acute brucellosis.

Keywords: brucellosis, pancytopenia, blood culture


Download Full Text Add to Favorites