EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Predictors of Sick Leave and Prevalance After Occupational Back Pain In Turkish Industrial Workers: The Differential Role of Work-Related and Psychosocial Risk Factors

Türk Sanayi İşçilerinde Mesleksel Bel Ağrısı Prevalansı ve İş Günü Kaybının Belirleyicileri: İşle İlişkili Fiziksel Faktörlerin ve Psikososyal Risk Faktörlerinin Ayırıcı Rolü

Julide Oncu, Berrin Durmaz

ABSTRACT

Aim: A cross sectional study was conducted to investigate the differential role of physical and psychosocial risk factors on sick leave and prevalence after occupational low back pain.

Methods: Data were collected and analyzed from 394 males and 142 females working in 15 selected industries in Turkey by using a self administered questionnaire. Logistic regression models and factor analysis were used to investigate the relative impact of risk factors on sick leave and prevalance of low back pain over previous 12 months.

Results: The point and 1-year prevalence of low back pain in the workers were calculated as 38.39% and 79.46% respectively. Low back pain was more prevalent in females (72.1%) than males (37.6%). Most of the demographic and clinical factors except the recurrence of low back pain and female sex, did not influence the absenteeism and prevalence. The main predictors of period prevalance were work-related physical factors especially material handling but the main predictors of long-term absenteeism (>7 days /year) were the psychosocial risk factors. 

Conclusion: The study highlighted relative impact of work-related physical and psychosocial risk factors on prevalence and absenteeism due to low back pain.  

Keywords: occupational back pain, ergonomics, risc factors, low back pain

ÖZET

Amaç: Bu kesitsel çalışma, mesleksel bel ağrısı prevalansı ve iş günü kayıplarının belirlenmesinde, işle ilişkili fiziksel ve psikososyal faktörlerin rolünün incelenmesi için planlanmıştır. 

Yöntemler: Türkiye’nin 15 farklı sanayi bölgesinde çalışmakta olan 394 erkek, 142 kadın çalışmaya alınmıştır. Çalışanlara kendilerinin doldurabildikleri anket şeklinde sorular yöneltilmiştir. İş günü kaybına risk faktörlerinin etkisi, lojistik regresyon analizi ve faktör analizleri ile belirlenmiştir. Prevalans ise geçmiş 12 ay boyunca ortaya çıkan bel ağrısı sıklığı şeklinde hesaplanmıştır. 

Bulgular: Nokta prevalans %38,39, yıllık prevalans ise %79,46 olarak saptanmıştır. Bel ağrısı kadınlarda (%72,1) erkeklere (%37,6) göre daha sık bulunmuştur. Kadın cinsiyet ve bel ağrısı rekürrensi dışında, klinik ve demografik verilerin hiçbiri iş günü kaybını ve prevalansı etkilememiştir. Periyot prevalansın ana belirleyicisi, fiziksel faktörler arasında, elle cisimleri kaldırma olarak bulunmuşken; iş günü kaybının ana belirleyicisinin psikososyal faktörler olduğu belirlenmiştir. 

Sonuç: Bu çalışmada mesleksel bel ağrısı prevalansı ve iş günü kayıplarında, işle ilişkili fiziksel faktörler ile, psikosoyal faktörlerin etkisi konsuna ışık tutulmuştur ve bu konuda yapılmış ilk çalışma olması nedeniyle önemlidir. 

Anahtar sözcükler: mesleksel bel ağrısı, ergonomik, risk faktörleri, bel ağrısı


Download Full Text Add to Favorites