EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Women’s Attitudes About Abortion And Contraceptive Methods: A Sample of Edirne

Kadınların Kürtaja Bakış Açıları ve Aile Planlamasi ile İlgili Tutumları: Edirne’nin Bir Örneklemi

Hatice Kahyaoglu Sut

ABSTRACT

Aim: We aimed to investigate women’s perspectives about abortion and attitudes to the contraceptive methods. 

Methods: In a cross-sectional design, 178 women between the ages of 18-65 years were included in the study, which took place between September and October 2013. A questionnaire including demographic data was used for assessing of women’s perspectives about abortion and attitudes to the contraceptive methods.

Results: The majority of the women (99.4%) had used contraceptive methods at some point in their lives (30.5% traditional contraceptive methods, 69.5% modern contraceptive methods). Of the 178 women, 29.2% reported having had an unwanted pregnancy, 19.7% reported having had an unwanted pregnancy in spite of using contraceptive methods and 20.2% reported having had an induced abortion due to unwanted pregnancy at some point in their lives. Also, half of the women (50.6%) were opposed to abortions for unwanted pregnancies, among them, 40.0% of women considered abortion to be a crime, 24.4% of women considered abortion to be a sin.

Conclusion: Although the rate of using contraceptive methods at some point in lives of women was high, unwanted pregnancy and abortion rates were also high. Half of women oppose to abortions for unwanted pregnancies, majority of women considered abortion to be a crime and a sin.

Keywords: curettage, family planning, attitude, viewpoint

ÖZET

Amaç: Çalışmada, kadınların kürtaja bakış açıları ve aile planlaması ile ilgili tutumlarının incelenmesini amaçladık. 

Yöntemler: Kesitsel özellikte olan çalışma Eylül – Ekim 2013 tarihleri arasında 18-65 yaş arası 178 kadın üzerinde yürütüldü. Kadınların kürtaja bakış açıları ve aile planlaması ile ilgili tutumları demografik verileri de kapsayan bir anket formu ile değerlendirildi.

Bulgular: Kadınların büyük çoğunluğunun (%99,4) yaşamlarının herhangi bir döneminde aile planlaması yöntemi kullandıkları bulundu (%30,5 geleneksel, %69,5 modern aile planlaması yöntemi). 178 kadının %29,2’si istenmeyen gebelik yaşadığını, %19,7’si aile planlaması yöntemi kullanırken istenmeyen gebelik yaşadığını ve %20,2’si yaşamlarının herhangi bir döneminde istenmeyen gebeliğe bağlı kürtaj olduğunu bildirdi. Ayrıca, kadınların yarısının (%50,6) istenmeyen gebelik kürtajına karşı olduğunu, bunların içinde %40,0’ı kürtajı cinayet olarak gördüğünü, %24,4 ise dinen günah olarak gördükleri için karşı olduklarını ifade etti.

Sonuç: Kadınların yaşamlarının herhangi bir döneminde aile planlaması yöntemi kullanım oranı yüksek olmasına rağmen istenmeyen gebelik ve kürtaj oranları da yüksektir. Kadınların yarısı istenmeyen gebelik kürtajına karşı olup, büyük çoğunluk kürtajı cinayet ve dinen günah olarak görmektedir.

Anahtar kelimeler: kürtaj, aile planlaması, tutum, bakış açısı


Download Full Text Add to Favorites