EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Hastaların Sağlık Denetim Odağı Algılama Düzeyleri ve Sağlık Davranışlarına Etkisi

Health Locus of Control Perception and Influence on Health Behavior in Persons Admitted to Family Health Center

Levent Hekimoğlu, Nazlı Şensoy

ÖZET

Amaç: Denetim odağı sağlık davranışının temelini açıklamaya yönelik kavramlardan biridir ve kişinin olumlu ya da olumsuz kendisini etkileyen olayları, kendi yetenek ve davranışlarının sonuçları ya da şans, kader, güçlü başkaları gibi kendisi dışındaki güçlerin işi olarak algılaması eğilimidir. Biz çalışmamızda Aile Sağlığı Merkezine kayıtlı kişilerin sağlık denetim odağı algılama düzeylerini ve sağlık davranışları üzerine etkisini belirlemeyi amaçladık.

Yöntemler: Tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanan bu çalışma, Aile Sağlığı Merkezine muayene amacıyla başvuran, gönüllü 101 kişiyle yapıldı. Verileri anket formu ve 18 maddeden oluşan Çok Boyutlu Sağlık Denetim Odağı (MHLC) Ölçeğiyle toplandı. İstatistiksel analiz için Ki-Kare testi kullanıldı.

Bulgular: Katılımcıların yaş ortancası 49 (18-84), %52,5’i kadın, %47,5’i erkekti. Araştırmaya alınan 101 kişinin sağlık inancı modeli denetim merkezlerine göre dağılımı %49,5 içsel (n=50), %13,9 (n=14) dışsal (şans), %36,6 diğer (n=37) olarak belirlendi. Katılımcıların sağlık davranışlarından aldıkları puanlar ile sağlık inancı modeli kontrol merkezleri arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,002). İçsel denetleyici tipte olanların aldıkları toplam daha yüksekti.

Sonuç: Araştırma sonucumuz sağlık kontrol odağı ile koruyucu sağlık uygulamalarına ilişkin içten denetimli kişilerin daha fazla sorumluluk aldığı yönündedir. 

Anahtar kelimeler: sağlık kontrol odağı, sağlık davranışı, risk faktörleri, Çok Boyutlu Sağlık Denetim Odağı Ölçeği

ABSTRACT

Aim: Locus of control is one of the main concepts that is aimed to explain the fundamentals of health behaviors. It is the perception of events that effect a person in a positive or negative way as luck, fate and powerful persons’ powers that are out of his/her control. In our study, we tried to determine the individuals’ level of perception of locus of control and health behaviors.

Methods: This study, which is planned as descriptive and cross-sectional, was carried out with 101 volenteers who admitted to family health center. The data was acquired with a questionnaire and Multidimensional Health Locus of Control scale. Chi square test was used for statistical analysis.

Results: The mean age of the volenteers was 49 years (18-84 years), 52.5% female and 47.5% male. Distribution of 101 participants according to the health belief model control centers was determined as  49.5% (n=50) internal, 13.9% (n=14) external (luck) and 36.6% (n=37) other. The relationship between the health belief model control centers and the scores from the health behaviors was statistically significant (p=0.002).

Conclusion: As a result, persons who have internal control take more responsibility for health locus of control and preventive care.   

Keywords: health locus of control, health behaviour, risk factors, Multidimensional Health Locus of Control Scale


Download Full Text Add to Favorites