EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Performance Evaluation of Teachers in Family Medicine in Turkey

Türkiye’de Aile Hekimliği Öğretim Üye ve Görevlilerinin Performans Değerlendirmesi

Selcuk Mistik, Dilek Toprak, Gulsen Ceyhun Peker

ABSTRACT

Aim: The aim of this study was to evaluate the performances of teachers in family medicine in Turkey.

Methods: A standard questionnaire comprised of 29 questions was administered to the medical teachers in 42 university departments of Family Medicine. The questionnaire which was sent by e-mail contained questions about demographic data and scientific publications, educational and scientific activities and outpatient clinic performances.

Results: Of the 122 teachers of family medicine in Turkey, 99 (%81) responded the questionnaire. Forty-seven (47.5%) were male and 52 (52.5%) were female. The mean age was 44.8±6.1. The mean of academic service years was 8.3±6.7. The mean of reviews, research articles and case reports published in science citation index journals were 1.7±1.1, 9.6±7.5 and 2.7±2.6 respectively. There were no international textbooks written. However, twenty five medical teachers have textbooks, where 11 were original and 14 were translations. The mean of invited speakers in international meetings was 2.6±2.4. Of the teachers, 10 (10%) were not examining patients. The median of patients examined in a year was 1000.

Conclusion: Although performances of teachers in family medicine were remarkable, many efforts are still required for the improvement of family medicine as a medical discipline in Turkey.

Keywords: task performance, performance evaluation, academic training, family practice, Turkey

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı Türkiye’de Aile Hekimliği öğretim üye ve görevlilerinin performanslarının değerlendirilmesidir.

Yöntemler: Yirmi dokuz sorudan oluşan standart bir anket 42 aile hekimliği anabilim dalındaki öğretim üye ve görevlilerine uygulandı. E-posta aracılığıyla gönderilen anketlerle demografik veriler, bilimsel yayınlar, eğitimsel ve bilimsel aktiviteler ve poliklinik performansları hakkında veriler toplandı. 

Bulgular: Türkiye’deki 122 aile hekimliği öğretim üye ve görevlisinden 99’u (%81) anketi yanıtladı. Çalışmada 47 (%47,5) erkek ve 52 (%52,5) kadın mevcuttu. Yaş ortalaması 44,8±6,1 olarak bulundu. Akademik hizmet yılı ortalaması 8,3±6,7 yıldı. Science Citation Index, Science Citation Index Expanded’de yapılan derleme, araştırma makaleleri ve olgu sunumlarının ortalaması sırasıyla 1,7±1,1; 9,6±7,5 ve 2,7±2,6 idi. Yazılan uluslararası kitap yoktu. Bununla beraber, 25 öğretim üye ve görevlisinin, 11’i orijinal ve 14’ü tercüme olmak üzere ders kitabı mevcuttu. Uluslar arası toplantılarda davetli konuşmacı olma ortalaması 2,6±2,4 olarak belirlendi. Öğretim üye ve görevlilerinin 10’u (%10) poliklinikte hasta muayene etmiyordu. Yıllık muayene edilen hasta sayısının ortanca değeri 1000 idi.

Sonuç: Türkiye’de aile hekimliği öğretim üye ve görevlilerinin performanslarının oldukça iyi düzeyde olduğu belirlenmekle birlikte, Türkiye’de bir tıp disiplini olarak aile hekimliğinin daha da gelişmesi halen çok gayret gerektirmektedir.

Anahtar sözcükler: görev performansı, performans değerlendirmesi, akademik eğitim, aile hekimliği, Türkiye

 


Download Full Text Add to Favorites