EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 110,904

 

Tomografide Kitle Görünümü Veren Tüberküloz Vakası

A Tuberculosis Case With A Mass Appearance in Tomography

Abdülkadir Kaya, Buğra Kerget, Pınar Fakirullahoğlu, Ümit Avşar

ÖZET

Dünyada 2012 yılında 8,6 milyon yeni vaka ve 1,3 milyon tüberkülozdan ölüm bildirilmiştir. Türkiye’de ise her yıl 13-14 bin yeni tüberküloz vakası ortaya çıkmaktadır. Tüberküloz akciğer tüberkülozu akciğer kanseri ile karışabilecek radyolojik görünüme sahip olabilmekte, bu nedenle tanı ve tedavide gecikmeler olabilmektedir. Bu nedenle hastalarda malignite araştırılırken tüberküloz da akılda tutulmalı ve gerektiğinde tanıya yönelik ileri tetkikler yapılmalıdır. Bu yazıda 1 ay süren halsizlik, nefes darlığı şikâyeti ve aynı sürede yaklaşık 4 kilo zayıflama nedeni ile polikliniğe başvuran, kitle lezyonu ön tanısıyla yatırılan ve akciğer tüberkülozu tanısı alan 71 yaşında bir erkek olgu rapor edilmiştir.

Anahtar kelimeler: tüberküloz, akciğer kanseri, toraks bilgisayarlı tomografisi

ABSTRACT

In the year 2012, 8.6 million new cases and 1.3 million deaths from tuberculosis have been reported worldwide. Every year we have 13 to 14 thousand new cases of tuberculosis in Turkey. Pulmonary tuberculosis can have a similar radiological appearance to lung cancer, and thus may delay the diagnosis and treatment. Therefore, in patients with suspected malignancy further investigations for tuberculosis should be carried out when necessary. In this article we report a seventy one years old male patient with a one-month history of fatigue, shortness of breath, and a weight loss of about 4 kg, hospitalized with the differential diagnosis “mass lesion”, which revealed to be pulmonary tuberculosis.

Keywords: tuberculosis, lung cancer, thorax computed tomography


Download Full Text Add to Favorites