EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 110,904

 

Ebelik Bölümü Öğrencilerinde Sigara, Alkol, Madde Kullanımını Etkileyen Faktörler ve Aile Sosyal Desteği

Influencing Factors For Smoking, Alcohol and Substance Use In Midwifery Department Students' And Family Social Support

Betül Battaloğlu İnanç

ÖZET

Amaç: Bu çalışma, ebelik bölümü öğrencilerinin sigara içme, alkol ve uyuşturucu madde kullanma sıklığı ve etkili risk faktörlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirildi.

Yöntemler: Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikteki çalışma, Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü’nde öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır. Araştırmanın verileri sosyodemografik özellikler, sigara, alkol, uyuşturucu madde kullanım durumlarının değerlendirilmesi ve Aileden Alınan Sosyal Destek Ölçeği sorularının yer aldığı anketin uygulanması ile toplandı. Veriler, SPSS programında χ2 testi ve t testi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Sigaraya başlama yaşı 16,56±3,32’dir. Her gün en az bir sigara içen %11,2, haftada en az bir tane içen ise %2,4 kişi olarak bulundu. Sigaraya başlama nedeni %33,4 aile sorunu, %20 yalnızlık, %13,3 özenti idi. Sigara içen öğrencilerin %5,0’inin çok yüksek düzeyde bağımlı olduğu bulundu. Sigara içen öğrencinin sigara içme durumunun, anne eğitiminin azlığı ile anlamlı derecede ilişkili olduğu tespit edildi. Sigara içenlerde aile sosyal destek puanı, sigara içmeyenlerden istatistiksel olarak anlamlı ve düşüktür. Alkol kullanımı, ailede kullanılan alkol, arkadaşının kullandığı alkol ve öğrencilerin artan sınıf derecesi ile istatistiksel anlamlılık gösterdi. Alkol alanlarda aile sosyal destek puanı, alkol almayanlardan istatistiksel olarak anlamlı ve yüksekti. Öğrencilerin %1,6’sı merak nedeni ile madde kullanmıştı.

Sonuç: Ebelik bölümü öğrencilerinin sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanım durumlarının düşük olduğu ve aileden aldıkları sosyal desteğin iyi düzeyde olduğu anlaşılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre yaş, aile bireylerinin madde kullanması, arkadaş çevresi ve aile sosyal desteğinin önemli faktörler olduğu görüldü. Madde kullanımı ile ilgili önleme çalışmalarının, üniversite yıllarında ve öncesinde de sürdürülmesi ve bu çalışmalarda aile ve çevre etkisinin göz önüne alınması gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: sigara, alkol, madde kullanımı, aile sosyal destek

ABSTRACT

Aim: This study aimed to document the prevalence of the cigarette smoking, alcohol consumption and drug usage among midwifery students, and the risk factors of these very essential issues.

Methods: The participants of this descriptive and cross sectional research are the students at Health Institution of Higher Education Midwifery Department at Mardin Artuklu University. The data of the research have been gathered by questionary forms which include the questions about socio-demographic characteristics, evaluation of cigarettes, alcohol, drugs consumption and the Scale of Social Support coming from families. Afterwards data have been evaluated with chi-square and t tests in SPSS programme.

Results: Average start-up age for smoking was 16.56±3.32. The percentage of students who smoke every day was 11.2%, and every week at least one cigarette was 2.4%. It was found that 33.4% of the students were smoking due to family problems, 20.0% were smoking because of being alone, 13.3% were with a desire of imitation. It was seen that 5.0% of the smokers are highly addicted to smoking. There was statistically significant relation between mothers’ low level of education and smoking cigarette. Level of family social support scale was significiantly lower among smokers than non-smokers. Alcohol consumption was associated with family history and friends’ usage, and increased class degree. It was determined that family social support scale level was significantly higher among drinkers than non-drinkers. Of the students, 1.6% was used narcotic drugs out of curiosity.

Conclusion: It has been understood that the number of the students who use cigarettes, alcohol and substance at midwifery students is particularly low and social support coming from their families is quite high. According to the results, age, the family members who use substance, social circle and family social support are found to be the effective factors. Prevention studies for substance use should continue before and during university education and the effects of the family and friends should be taken into consideration in these studies.

Keywords: cigarette, alcohol, substance use, family social support

 


Download Full Text Add to Favorites