EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 110,905

 

Mezuniyet Öncesi Aile Hekimliği Eğitimi: WONCA ve ÇEP Çerçevesinde Bir Program Önerisi

Undergraduate Family Medicine Training: A Program Proposal in the WONCA and National Core Curriculum Framework

Turan Set, Zekeriya Aktürk, Elif Ateş, Ümit Avşar, Kenan Taştan

ÖZET

Amaç: Türkiye’de mezuniyet öncesi tıp eğitiminde aile hekimliği müfredatı fakülteler arasında farklılıklar arz etmektedir. Bu yazıda mezuniyet öncesi tıp eğitimi müfredatında yer alması önerilecekaile hekimliği derslerinin belirlenmesi ve ortak bir çerçeve program oluşturulması amacıyla yapılan çalıştayın sonuç raporu sunulmuştur.

Yöntemler: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı’nın Mayıs 2014’te web sitesinden ve aile@yahoogroups.com grubundan yaptığı duyuru sonrasında 06.06.2014 tarihinde Trabzon’da bir günlük bir çalıştay düzenlendi. Toplantıya aile hekimliği asistan, uzman ve öğretim üyeleri katıldı.

Bulgular: Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde eğitim aşamasına göre önerilen aile hekimliği dersleri ve Aile hekimliği eğiticilerinin görüşleri de dikkate alınarak oluşturulan derslerin konu başlıkları belirlendi. Derslerin çekirdek eğitim programı yeterlilikleri ile WONCA aile hekimliği tanımındaki yeterlilikler arasındaki eşleşmeleri yapıldı. Ayrıca her konu için teorik, pratik ve ödev saatleri belirlendi.

Sonuç: Oluşturulan bu program önerisi özellikle yeni kurulan aile hekimliği kürsülerindeki eğiticiler için yol gösterici olabilir. Ülkemizdeki ve dünyadaki uygulamaların periyodik olarak irdelenerek ortak bir çerçeve program oluşturulması faydalı olacaktır.

Anahtar sözcükler: tıp eğitimi, aile hekimliği, müfredat

ABSTRACT

Aim: There are differences in the curriculums of undergraduate family medicine applied in different schools. This report contains the results of a workshop aiming to define family medicine courses to be suggested for undergraduate medical education and to define a common framework program.

Methods: On 2014 June 6, a one-day workshop had been arranged in Trabzon upon the announcement from the website of Karadeniz Technical University Family Medicine Department and aile@yahoogroups.com e-mail group. Family Medicine residents, specialists and faculty members attended to the workshop.

Results: The lectures of family medicine in pre-graduation medical education have been determined according to the education level of the students, and subject headings of the lectures which constituted in accordance with family medicine educators have also been determined. The competencies of lectures in the core curriculum and competencies in WONCA family medicine definition have been matched up. In addition, theoretical, practical and homework hours have been identified.

Conclusion: The created program suggestion can be a guide for educators of newly constituted family medicine departments. It will be helpful to constitute a common frame education program through examining practices periodically in the world and in our country.

Keywords: medical education, family practice, curriculum


Download Full Text Add to Favorites