EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 110,903

 

Sosyal Pediatri Polikliniğinde İzlenen Çocukların ve Ailelerinin Değerlendirilmesi

Well Baby-Child Follow Up And Family Evaluation At Social Pediatrics Unit

Onur Öztürk, Başar Demir, Mahir İğde, Banu Gülcan Öksüz, Ayşen Koçyiğit, Şule Turan Akyol

ÖZET

Amaç: Sosyal pediatri polikliniklerinin sağlam çocuk izleminde önemli bir yeri vardır. Çocukluk çağının önlenebilir hastalıklarını önlemek, ölümleri azaltmak, büyüme gelişmeyi ölçmek, desteklemek amaçlanır.

Yöntemler: Çalışmada sosyal pediatri polikliniği’nde muayene edilmiş 230 olgunun verileri retrospektif olarak incelendi. Anket verileri SPSS 15. 0 istatistik paket programı kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Olguların %52,2’si (n=117) erkek, % 47,8’i (n=107) kızdı. Doğumların % 47,0’inin (n=86) normal spontan doğum, %53,0’ının (n=97) sezaryen ile gerçekleştiği belirlendi. Doğum haftalarına göre olguların %87,5’i (n=168) termdi. Prenatal patolojisi olan bebeklerin cinsiyetleri erkek ağırlıklıydı (p=0,036) ve doğum kiloları daha düşüktü (p=0,027). Doğum kilosu yükseldikçe postnatal patoloji görülme sıklığının azaldığı dikkat çekti (p=0,001). Prenatal patolojisi olanlarda postnatal patoloji görülme sıklığı daha fazlaydı (p=0,011). Fizik muayenede en çok gözlenen bulgu %12,4 (n=24) ile ikterdi. Anne yaşı arttıkça sezaryen doğumun daha fazla olduğu görüldü (p=0,006).

Sonuç: Amerikan Pediatri Akademisi bebeklerin doğumda, 2 haftalık, 2 aylık, 4, 6, 9, 12, 15, 18 ve 24 aylık iken kontrol edilmelerini önermektedir. Süt çocukluğundan sonra 6-12 ayda bir kontrollere devam edilmelidir. Öyküde ayrıntılı bir şekilde demografik bilgiler, özgeçmiş, soygeçmiş ve her görüşme kayıt edilmelidir. Her kontrolde tam bir fizik muayene yapılmalıdır. Sosyal pediatri ünitesinin genel pediatri polikliniklerinden ayrı olarak değerlendirilmesi gereklidir.

Anahtar kelimeler: sosyal pediatri, kontrol, önlem ve destek

ABSTRACT

Aim: Social pediatry polyclinics play an important role on the examination of the healthy children; avoiding some preventable diseases of the childhood, decreasing the death rates and measuring and supporting growth and development are the basic aims.

Methods: 230 patients, who were brought in for polyclinic examination and whose records were kept, were included in the study. The results of the analysis were evaluated using the SPSS 15. 0 statistics programme package.

Results: When the genders were considered, 52.2% were male (n=117), 47.8% were female (n=107). 47,0% of the births (n=86) were normal spontaneous births, 53,0% were Caesarean (n=97). 87,5% of the cases (n=168) were term. The genders of the babies with a prenatal pathologic history were substantively male (p=0,036) and their average birth weight is lower (p= 0,027). The incidence of postnatal pathology in higher birth weights was lower (p= 0,001). As the birth weight increased postnatal pathological history occurrence rate significantly decreased (p=0,011). In physical examination, the most common finding was icterus with a rate of 12,4%. When the age of the mother and the delivery method were compared, caesarean was significantly higher (p=0,006).

Conclusion: American Pediatric Academy states that the babies should be controlled at 2 weeks, 2 months, 4, 6, 9, 12, 15, 18 and 24 months. After the infancy period, the controls should be once in a 6-12 month period. Healthy child examination steps can be named as observation, medical history, physical examination, development, immunization, scannings and health education. In every control, a complete physical examination should be done regardless of the presence of a complaint.

Keywords: social pediatrics, control, prevent and support


Download Full Text Add to Favorites