EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 104,573

 

Archive


Tıp Fakültesi Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Aktif Dinleme Grup Çalışmasının Değerlendirilmesi
Evaluation of Active Listening Group Work of Third Year Medical Students
Ümmü Zeynep Avşar, Zeliha Cansever, Hamit Acemoğlu, Ümit Avşar, Yasemin Çayır, Kenan Taştan

ÖZET

Amaç: Aktif dinleme grup çalışmasının öğrencilerin bu konudaki farkındalıklarına olan etkisini araştırmaktır. 

Yöntemler: Aralık 2012’de yapılan prospektif girişimsel bir çalışmadır. Tıp Fakültesi 3. sınıf ders programında yer alan aktif dinleme grup çalışmasına katılan 10 gruba ayrılmış 15-20 öğrenciye çalışma öncesinde aktif dinleme ve hasta hekim görüşmeleri ile ilgili görüşlerinin sorulduğu bir anket uygulandı. Sonra beyin fırtınası yöntemiyle öğrencilerin sözlü, sözsüz iletişim, beden dili, hastayı karşılama konularında fikirleri alındı. Ardından kısa bir sunum yapıldı, öğrencilere aktif dinleme aşamalarının olduğu bir ders notu verildi ve sesli olarak okundu. Sonrasında bir hasta-hekim görüşmesi videosu izletildi. Video izlendikten sonra öğrencilerin görüşleri,  küçük grupta tartışıldı. Bir hafta sonra anket tekrarlandı. Veriler SPSS 20.0 bilgisayar programına girilerek analiz edildi. Bağımlı gruplarda t testi yapıldı. 

Bulgular: Başlangıçta bırakılırsa hastaların saatlerce konuşacağını düşünenlerin oranı %39,9 iken sonrasında bu oran %22,5’a düşmüştü. “Hastayı aktif dinlemek, hiç araya girmeden dinlemektir” görüşüne katılmayanların oranı başlangıçta %54,1 iken sonrasında  %72,7 olmuştu. Derslerin laboratuvarda uygulamalı olarak yapılmasına katılanların oranı %72,1’den %74,9’a yükselmişti.

Sonuç: Çalışmada öğrencilerin hastayla iletişim konusunda farkındalıklarının arttığı gözlenmiştir. Küçük grup çalışmaları  yararlı bir eğitim aracıdır.

Anahtar kelimeler: aktif dinleme, grup çalışması, farkındalık, iletişim, tıp fakültesi

ABSTRACT

Aim: To evaluate effect of active listening group work on third year medical student’s awareness.

Methods: This was a prospective interventional study conducted in December 2012. Medicine of 3rd year course of active listening composed of 10 groups, each having 15-20 students, were administered a questionnaire that asked their views about active listening and doctor-patient interview. Than, students’ opinions about verbal-non verbal communication, body language, meeting patient were obtained through brainstorming. Subsequently a short presentation was performed, given a lecture note about active listening and it was read aloud. Than a patient-doctor interview video was watched. Discussion were performed  in small groups. After a week post-test was performed. SPSS 20.0 is used for analising the data with t-test in dependent groups. 

Results: Initially, proportion of students who think if left patients would talk for hours was 39.9% after this ratio had fallen to 22.5%. The statement of "Active listening is to listen without intervening" was initially disagreed by 54.1% of participants, later on this has increased to 72.7%. At the beginnig 72.1% of participants were agreed on that communication lessons should be carried out in the laboratory, after the course this ratio increased to 89.1%.

Conclusion: In this study student’s awareness about communication skill is increased after the course. Small group work is a useful tool for communication skills.

Keywords:  active listening, group work, awareness, communication, medical faculty


Download Full Text Add to Favorite