EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 107,412

 

Mouth and Eye Dryness After Use of Sildenafil: A Case Report

Sildenafil Kullanımı Sonrasında Ağız ve Göz kuruluğu: Bir Olgu Sunumu

Yılmaz Sezgin, Muhammed Ali Kılıç, Tolga Günvar, Vildan Mevsim

ABSTRACT

This case report intended to draw attention to different etiological  factors and treatment of dryness of mouth and eye. The patients was diagnosed as dry mouth and dry eye. Sjögren's  syndrome screening was negative. The patient received sildenafil 100 mg two months  and four months ago. On physical examination the patient's skin moist, redeyes, anxious and tired-looking. The patient  serum vitamin  B12 level was 216 pg/ml. So we adviced vitamin B12 treatment.  Dry mouth improved in the second month of treatment. The patient’s dry eye complained continued.  Sildenafil and vitamin B12 deficiency can disrupt the neural transmission with different  mechanisms. As a result, sildenafil  and vitamin B12 deficiency together may cause dry mouth and dry eye.

Keywords: : mouth dryness, dry eye, sildenafil, vitamin B12 deficiency

ÖZET

Bir olgu sunumu ile ağız ve göz kuruluğunun farklı etiyolojik faktörlerine ve tedavisine dikkat çekmek amaçlanmıştır. Hasta kuru ağız ve kuru göz tanısı almıştır. Sjögren sendromu taraması negatif gelmiştir. Hasta, iki ay ve dört ay önce 100 mg Sildenafil almıştır. Fizik muayenede hastanın derisi nemli, gözleri kızarık, anksiyöz ve yorgun görünümlüydü. Serum vitamin B12 seviyesi 216 pg/ml olması nedeniyle vitamin B12 tedavisi önerildi. Tedavinin ikinci ayında ağız kuruluğu düzeldi. Hastanın göz kuruluğu devam ediyordu. Sildenafil ve vitamin B12 eksikliği farklı mekanizmalarla sinirsel iletimi bozabilir. Sonuç olarak sildenafil ve vitamin B12 eksikliği birlikte kuru ağız ve kuru göze neden olmuş olabilir.

Anahtar kelimeler: ağız kuruluğu, kuru göz, sildenafil, vitamin B12 eksikliği


Download Full Text Add to Favorites