EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 104,573

 

Archive


Migren Hastalarında Baş Ağrısı Özellikleri İle Hematolojik Parametrelerin İlişkisi
The Relationship Between Headache Features And Haematological Parameters in Migraine Patients
Funda Yıldırım Baş, Seden Demirci, Bahriye Arslan

ÖZET

Amaç: Migren, primer baş ağrılarının en yaygın sebeplerindendir ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Migren hastalığının patogenezi hala belirsizliğini korumaktadır. Migren birçok hastalığa eşlik edebilmektedir. Özellikle hematolojik hastalıklarla (anemi, polisitemi vb) ve inme ile birlikteliği fazladır. Bu çalışmada, migren hastaları ile sağlıklı kişiler hematolojik parametreler yönünden incelendi. 

Yöntemler: Çalışmaya, Temmuz 2014-Aralık 2014 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji polikliniğine başvuran, International Headache Society 2004 tanı kriterlerine göre migren tanısı almış 50 migren hastası ve Aile hekimliği polikliniğine check up için başvuran 40 sağlıklı gönüllü olmak üzere toplam 90 kişi dahil edildi. Her iki gruptaki kişilerin yaş ve cinsiyetleri benzer seçildi. Hematolojik veriler ve ağrı özellikleri dosyalar taranarak kaydedildi. Migren ve sağlıklı gönüllüler arasındaki hematolojik parametre farklılıkları ile hematolojik parametrelerle baş ağrısının özellikleri (hastalık süresi, atak süresi, atak sıklığı ve ağrı şiddeti) incelendi. Verilerin değerlendirilmesinde pearson ki-kare, bağımsız t test ve spearman rank korelasyon testleri kullanıldı. 

Bulgular: Çalışmaya 75’i (%83,3) kadın,15‘i (%16,7) erkek 90 kişi dahil edildi (migren/kontrol:50/40). Yaş ortalamaları 32,7±7,8 idi. (min:18-max:52). Migren süre ortalamaları 10,6±9,7, atak sıklığı 4,96±3,0, atak süresi 30,2±19,9 saat, visuel analog skala skoru 7,32±1,57 olarak tespit edildi. Cinsiyet ile migren süresi, atak sıklığı, atak süresi, visuel analog skala skoru arasında anlamlı fark görülmedi. Kırmızı hücre dağılım genişliği ve ortalama korpusküler hemoglobin konsantrasyonu migren hastalarında anlamlı derecede yüksekti. visuel analog skala ve platelet değerleri arasında pozitif korelasyon izlendi. 

Sonuç: Migren hastalığının inflamasyon ve inme ile birlikteliği bilinmektedir. Bu nedenle migren hastalarının takibinde tam kan tahlilinin yapılması önerilmektedir. 

Anahtar kelimeler: baş ağrısı, migren, hematolojik parametreler

ABSTRACT

Aim: Migraine are one of the most common primary headaches, which negatively affect the life quality. The pathogenesis of migraine still remains uncertainty and may accompany many disseases. Especially, migraine may appear with hematological disorders (anemia, polycythemia, etc), and stroke. In our study, we examined migraine and healthy subjects in the haematological parameters. 

Methods: We recruited 50 patients diagnosed with migraine according to 2004 diagnostic criteria of International Headache Society, who applied to the Neurology Clinic of Süleyman Demirel University, Faculty of Medicine and 40 healthy individuals who are referred to the Family Practice Clinic between July 2014 and December 2014. Both groups (n=90) were similar in terms of age and gender. We recorded all of the data retrospectively. Then we compared haematological parameters between the patients with migraine and healthy controls and examinated the relationship haematological parameters and characteristic of headache (disease duration, duration of attack, attack frequency and severity of pain). Pearson's chi-square, independent t test and Spearman rank correlation tests were used for evaluation. 

Results: The study included 75 (83.3%) female, 15 (16.7%) male. Mean age was 32.7±7.8. Mean duration of migraine was 10.6±9.7; attack frequency 4.96±3.0; attack duration 30.2±19.9 hours; visual analog scala score 7.32±1.57. Duration of migraine, attack frequency, attack duration, visual analog scala score did not differ significantly between two genders. Red blood cell distribution width and mean cell hemoglobin concentration was found to be significantly higher in migraine patients. Positive correlations were observed between platelet count and visual analog scala. 

Conclusion: Migraine disease is known to be associated with inflammation and stroke. Therefore, total blood count examination should be performed in follow-up of migraine patients. 

Keywords: headache, haematological parameters, migraine


Download Full Text Add to Favorite