EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 104,573

 

Archive


Kadına Yönelik Şiddet Derecelendirme Ölçeği ve Mağdurların Cinsel Deneyimleri Ölçeği Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenilirliği
Reliability and Validity of Turkish Version of The Severity of Violence Against Women Scale and Sexual Experiences Survey-Victimization Version
Canan Tuz, Mehmet Ergun Öksüz, Ayşe Selda Tekiner

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada Türkçe’ye uyarlanan Kadına Yönelik Şiddet Derecelendirme Ölçeği” ve “Mağdurların Cinsel Deneyimleri Ölçeği” araçlarının geçerlilik-güvenilirliği araştırılmıştır.

 Yöntemler: 2014-2015 Güz Yarıyılı süresince Medikososyal Hizmetler Birimi’ne herhangi bir sebeple başvuran kız öğrencilerden 170 katılımcı seçilmiştir. Katılımcılara 30 sorudan oluşan demografik bilgilerle birlikte Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi tarafından 2006 yılında geliştirilmiş, 46 maddeden oluşan Kadına Yönelik Şiddet Derecelendirme Ölçeği ve 10 sorudan oluşan Mağdurların Cinsel Deneyimleri Ölçeği uygulanmıştır. 

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalamaları 21,02±2,42 yıl olup %56’sı lisans eğitimine devam etmektedir. Ölçeğin iç güvenilirlik katsayısı Cronbach alfa sırasıyla 0,979 ile yüksek güvenilirlikli ve 0,738 olarak oldukça iyi güvenilirlikli olarak tespit edildi. Dokuz alt alanlı Kadına Yönelik Şiddet Derecelendirme Ölçeği varyansın %88,1’ini açıklarken iki alt alanlı Mağdurların Cinsel Deneyimleri Ölçeği varyansın %67,9’unu açıklamaktadır. Öğe yükleri sırasıyla 0,443-0,884 ve 0,197-0,607 olarak bulunmuştur. Mağdurların Cinsel Deneyimleri Ölçeği korelasyon matriksi 0,574 olarak hesaplanmış ve en yüksek korelasyonun 4-8-9-10.sorularda olduğu bulunmuştur. Alt alanların orijinal ölçekle aynı olduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç: Çalışmamızda ölçüm aracının niteliğine uygun olarak yapılması gereken analizler uygulanmıştır. “Kadına Yönelik Şiddet Derecelendirme Ölçeği” ve “Mağdurların Cinsel Deneyimleri Ölçeği” Türkçe geçerlilik ve güvenilirlikleri bulunmuştur. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi tarafından oluşturulan başta mağdur edenlere yönelik olmak üzere diğer ölçeklerin de Türkçe’ye kazandırılması ile flört şiddetiyle ilgili daha çok bilgi edinilebilir. 

Anahtar kelimeler: şiddet, kadın, mağduriyet, geçerlilik, güvenilirlik

ABSTRACT

Aim: In this study we aimed to investigate the validity and reliability of “The Severity of Violence Against Women Scale” and “Sexual Experiences Survey-Victimization Version” in Turkish population.

Methods: One hundred seventy female college students were included in the study. Individuals underwent 46-itemed “The Severity of Violence Against Women Scale”, also “Sexual Experiences Survey-Victimization Version” including 10 questions, which were developed by Centers of Disease Control and Prevention in the year of 2006. 

Results: The mean age of individuals were 21.02±2.42 years old. 56% of the respondents were in undergraduate study others were in associate's degree. The value of SVAW was determined in high level reliability (Cronbach’s alpha: 0.979) and the value of SES was determined in medium level reliability (Cronbach’s alpha: 0.738). SVAW scale with nine domains expainded variance was 88.1%. Item loadings were found between 0.443-0.884. SES scale with two domains expainded variance was 67.9%. Maximum item correlations were found between 4-8-9-10 with 0.57. Subdomains were similar to the original survey.

Conclusion: In our study, required analysis were applied properly according to the nature of the measurement tools. Turkish version of SVAW and SES are psychometrically realiable and valid. If other scales developed by CDC verified to Turkish, more intimate partner violence could be introduced.

Keywords: violence, female, victimization, reliability, validity


Download Full Text Add to Favorite