EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 107,412

 

Determination of Sleeping Disorder Prevelance and Its Relation With Different Parameters in Patients Who Applied to Family Medicine Clinics

Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Hastalarda Uyku Bozukluğu Sıklığı ve Farklı Parametrelerle İlişkisinin Değerlendirilmesi

Binnur Tagtekin Sezer, Onder Sezer, Dilek Toprak

ABSTRACT

Aim: Our study aimed to determine the prevelance of sleep disorders and the factors related with these problems in patients who attended to our clinics with any complaint.

Methods: Patients who are over 18 years of age and who applied to Family Medicine Clinics in Şişli Etfal Training and Research Hospital with any complain from June 2012 to July 2012 were included in the study. 28 questions including Epworth Sleepiness Scale were applied face to face. 

Results: Totally 143 individuals were participated the study, with 85 (%59.4) women and 58 (%40.6) men. While snoring was the most frequent complaint in the middle age group (%65,6, n=40); complaints of feeling tired and waking up hardly tended to decrease with increasing age. In addition, feeling of “inadequate sleep” was the most frequent complaint in young adults (%69.57, n=16). There was a significant relationship between working in shifts and occupational accidents due to carelessness (p<0.001). We a found significant relationship between traffic accident history due to carelessness and hardly-tired waking up (p=0.046) and sleep apnea (p=0.003). There were positive significant relationships between BMI, neck circumference, waist circumference; and day time sleepiness and more than 11 hours night sleep (p<0.05). Also a significant relationship was found between having chronic disease and excessive daytime sleepiness (p=0.01).

Conclusion: Questions asked for scanning sleep disorders in periodic health examinations would be helpful to diagnose and treat sleep disorders associated with chronic diseases and other parameters. In preventive health care, encouraging patients about changing their lifestyle and sleep hygene technics to improve sleep quality would help to control sleep disorders and its unwanted results.

Keywords: sleep disorders, sociodemographic factors, chronic disease, Epworth Sleepiness Survey

ÖZET

Amaç: Çalışmamızda polikliniklerimize farklı nedenlerle başvuran hastalarda uyku bozukluğu prevelansını ve bununla ilişkili faktörleri belirlemeyi amaçladık.

Yöntemler: Çalışmaya Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği polikliniklerine başvuran 18 yaş üzeri hastalar dahil edildi. Hastalardan 28 sorudan oluşan ve Epworth Uykululuk Skalasını da içeren anketi yüz yüze yöntemle cevaplaması istendi. 

Bulgular: Çalışmaya 85 (%59,4) kadın ve 58 (%40,6) erkek olmak üzere toplam 143 birey katıldı. Horlama yakınması en çok orta yaş grubunda saptanırken (%65,6, n=40), sabahları yorgun, zor uyanma şikayetinin yaş ilerledikçe azalma eğiliminde olduğu görüldü. Ek olarak yetersiz uyku oranının da en sık genç erişkinlerde olduğu saptandı (%69,57, n=16). Vardiyalı işte çalışma ve dikkatsizlik kaynaklı iş kazası geçirme öyküsü arasında anlamlı ilişki bulundu (p<0,001). Dikkat eksikliğinden kaynaklı trafik kazası öyküsü ile sabahları yorgun, zor uyanma (p=0,046) ve gece uykuda nefessiz kalarak uyanma (p=0,003) öyküsü arasında anlamlı ilişkiler olduğu saptandı. Beden kitle indeksi, bel çevresi ve boyun çevresi ile gündüz sık uyuklama, aşırı gündüz uykusu, 11 saati geçen gece uykusu şikayetleri arasında pozitif anlamlı ilişki olduğu saptandı (p<0,05). Kronik hastalık varlığı ile aşırı gündüz uykusu varlığı arasında anlamlı ilişki vardı (p=0,01).

Sonuç: Periyodik sağlık muayenesinde uyku bozukluklarıyla ilişkili tarayıcı sorular, kronik hastalıklar ve diğer parametrelerle birliktelik gösteren uyku bozukluklarının erken tanı ve tedavisinde yardımcı olacaktır. Koruyucu hekimlik aşamasında hastaları uyku kalitesini arttırıcı yaşam tarzı değişiklikleri ve uyku hijyeni teknikleri konusunda bilgilendirmek uyku bozuklukları ve bunun istenmeyen sonuçlarını kontrol altına alınmasında destek olabilir. 

Anahtar kelimeler: uyku bozuklukları, sosyodemografik etkenler, kronik hastalık, Epworth Uykululuk Skalası


Download Full Text Add to Favorites