EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 107,412

 

Assessment of Knowledge of Healthcare Professionals Before And After Breastfeeding Counseling Training

Sağlık Çalışanlarının Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitiminin Öncesi ve Sonrası Durumlarının Değerlendirilmesi

Engin Burak Selçuk, Aynur Ralçıntaş, Burcu Kayhan Tetik, Nazan Çetin

ABSTRACT

Aim: The aim of this study is to assess the effectiveness of the breastfeeding counseling training by comparing the pretest and posttest results.  

Methods: A total of 332 results of a 25-item pre-and post-test, used in standard trainings were assessed. Quantitative parameters were expressed as mean, standard deviation, median, minimum and maximum values; categorical variables were expressed as the number of cases (percentage). SPSS 17.0 program was used and p<0.05 is accepted as statistically significant.

Results: The median age of participants was 34 years; the median serving time was 13 years. Of the participants, 40.1% (n=70) were physicians, 29.2% (n=133) nurses, and 21.1% (n=97) midwives. The question “The ratio of breastfeeding in the first six months in our country is 28.6%” was answered correctly by 47.6% in pre-test, and 98.2% in post-test. This difference was statistically significant (p=0.041). In the pre-test, the question “Listening and learning skills should be used to help mothers with inadequate milk" and in the post-test the question "which of the following are self-reliance support skills?" were evaluated in the same category, and there was significant difference in the comparative statistics of the questions (p=0.043).

Conclusion: The questions about self-esteem support and listening learning skills were the least accurately answered questions in the pre-test. After the training we observed a significant development. We suggest that the role play method as well as interactive training which is an indispensable part of adult education will further enhance the effectiveness of training.

 Keywords: breastfeeding, education, health personnel

ÖZET

Amaç: Çalışmamızda, sağlık personelinin Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı eğitiminin öncesiyle sonrası karşılaştırılarak verilen eğitimin etkinliği ölçülmüştür. 

Yöntemler: Çalışmamızda 332 kişiye uygulanan ve standart eğitimlerde kullanılan 25’er soruluk ön-son test sonuçları değerlendirildi. Sayısal parametrelerde ortalama, standart sapma, ortanca, minimum ve maksimum değerler; kategorik değişkenlerde olgu sayısı (yüzde) kullanıldı. İstatistik anlamlılık sınırı p<0,05 olarak alındı ve istatistksel analiz için  SPSS 17.0 programı kullanıldı. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 332 olgunun yaş ortancası 34 yıl, çalışma süresi ortancası 13 yıldı. Olguların %40,1'ü (n=133) hemşire, %29,2'si (n=97) ebe, %21,1'i (n=70) doktordu. Ön testte “Ülkemizde ilk 6 ay anne sütü verilme oranı %28,6’dır” sorusuna eğitimden önce doğru cevap verilme oranı %47,6 iken, eğitimden sonra %98,2’ye çıkmıştır. Bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0.041). Ön testte “Yetersiz sütü olan anneye yardımda mutlaka dinleme öğrenme becerileri kullanılmalıdır” sorusuyla, aynı kategoride değerlendirilen son testte “Aşağıdakilerden hangisi özgüven destek becerileridir” sorusunun karşılaştırmalı istatistiğinde anlamlı fark bulunmuştur (p=0,043). 

Sonuç: Çalışmamızda özgüven destekle, dinleme öğrenme becerilerine yönelik hazırlanmış sorular ön testte en az doğru cevap verilen sorular olmuştur. İnteraktif ve oyunlaştırma yöntemleri kullanılarak verilen eğitimden sonra yapılan sontestte kendilerini geliştirdikleri gözlenmiştir. Erişkin eğitiminin vazgeçilmez parçası olan interaktif eğitimin yanında, oyunlaştırmaların kullanılmasının, eğitimin etkinliğini daha da artıracağı kanaatindeyiz.

Anahtar kelimeler: emzirme, eğitim, sağlık personeli


Download Full Text Add to Favorites