EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 104,573

 

Archive


Hastanede Yatan Yaşlı Hastalarda Uygunsuz İlaç Kullanımı
Inappropriate Drug Use in Hospitalized Elderly Patients
Ömer Ertem, İsmail Kasım, Adem Özkara, Esra Meltem Koç, Rabia Kahveci, İrfan Şencan

ÖZET

Amaç: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde belli bir dönemde yatan yaşlı hastaların uygunsuz ilaç kullanım oranlarını saptamak ve bunların Türkiye’de en sık karşılaşılan kronik hastalıklarla ilişkisi incelemektedir.

Metod: Çalışmada, Ocak-Mart 2011 döneminde Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, acil, yoğun bakım ve yanık servisleri dışındaki tüm servislerde yatan 512 hastanın verileri kullanıldı. Çalışmada hastaların yaş, cinsiyet, yatış-çıkış tarihleri, tanıları ve yatış sırasında kullandıkları ilaçları geriye dönük incelendi ve 2003 Beers Kriterlerine göre uygunsuz ilaç kullanımlarına bakıldı. 

Bulgular: 512 hastannın Beers kriterlerine göre toplam 164’ünde (%32), 219 çeşit uygunsuz ilaç kullanılmıştır. Dağılımına bakıldığında; bir uygunsuz ilaç kullananlar %23.8 (n=122), iki uygunsuz ilaç kullananlar %6.4 (n=33), üç ve daha fazla uygunsuz ilaç kullananlar %1.8 (n=9) olarak bulundu. En fazla uygunsuz kullanılan ilaçlar, non-steroid antiinflamatuar ilaçlar (n=71, %13,87), uzun etkili benzodiazepinler (n=47, %9,18) ve barbitüratlar (n=22, %4,3) olarak bulunmuştur. Kronik hastalık sayıları ile uygunsuz ilaç kullanımı arasında anlamlı ilişki saptanamamıştır. Digoksinin uygunsuz kullanımı hipertansiyon varlığında 2.7 kat, kalp yetmezliğinde 13 kat, koroner arter hastalığında ise 3.2 kat artmıştır.

Sonuç: Elde edilen sonuçlar literatürdeki Beers kriterleri kullanılarak yapılan diğer çalışmalar ile karşılaştırılmıştır. Uygunsuz ilaç kullanım oranı literatür ile benzer olarak bulunmuştur. Non-steroid antiinflamatuar ilaçlar en fazla kullanılan uygunsuz ilaçlar olarak bulunmuştur. Kronik hastalıklarda bazı ilaçların uygunsuz kullanımında artış izlenmiş ancak kullanılan ilaç sayısı veya kronik hastalık sayısı ile arasında bir ilişki saptanmamıştır.

Anahtar kelimeler: geriyatrik değerlendirme, ilaç kullanımını değerlendirme, yaşlı, kronik hastalık

ABSTRACT

Aim: To detect rate of inappropriate drug use in elderly hospitalized patients in Ankara Numune Training and Research Hospital and their relationship with most common chronic diseases of Turkey. 

Methods: In this study, we use the data of 512 hospitalized patients in Ankara Numune Training and Research Hospital excluding emergency, intensive care unit and burn services in January-March 2011. We studied age, gender, admission and exit dates, diagnoses and medications used during hospitalization of patients and evaluated according to 2003 Beers Criteria retrospectively. 

Results: According to the Beers' criteria there is 164 of 512 patients used 219 inappropriate drugs. When we look at distribution 23.8% of patients (n=122) used one inappropriate drug, 6.4% of patients (n=33) used two inappropriate drugs, 1.8% of patients (n=9) used 3 or more inappropriate drugs. Most inappropriate used drugs were non-steroidal antiinflammatory drugs with 71 patients (13.87%). It is followed by long-acting benzodiazepines with 47 patients (9.18%) and barbiturates with 22 patients (4.3%). When we analyze relationship between inappropriate drug use with the number of chronic disease we couldn't find a significant relationship. The inappropriate use of digoxin increases 2.7 times with hypertension, 13 times with heart failure and 3.2 times with coronary disease.

Conclusion: The obtained results were compared with the other studies in the literature in which Beers criteria were used. The inappropriate drug use was found to be similar with the literature. Non-steroid antiinflammatory drugs were found to be the most commonly used inappropriate drugs. The inappropriate use of certain drugs increased in chronic diseases but there was no relation with the number of the used drugs or the number of the chronic dieseases.

Keywords: geriatric assessment, drug utilization review, elderly, chronic disease


Download Full Text Add to Favorite