EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 104,573

 

Archive


Rahim İçi Araç Kullanan ve Kullanmayan Kadınların Servikal Kültür Sonuçlarının Değerlendirilmesi
The Evaluation of Cervical Culture Results of Women Using and Not Using Intra Uterine Device
Eyyüb Yılmaz, Burkay Yakar, Yasemin Korkut, Yusuf Haydar Ertekin

ÖZET

Amaç: Çalışmamızda, rahim içi araç kullanımı sonrası gelişen pelvik enfeksiyon sıklığı ve kandaki lökosit ve CRP yüksekliği ile demir eksikliği anemisi arasındaki ilişkisi araştırıldı.

Yöntemler: Çalışmamıza 2005-2007 tarihleri arasında polikliniğimize vajinal akıntı şikayeti ile başvuran 18-49 yaş arasındaki 181 hasta alındı. Hastalardan servikal kültür, kan tetkikleri istendi. Rahim içi araç kullanımının pelvik enfeksiyon sıklığında artışa sebep olup olmadığı, pelvik kültür sonuçlarının lökosit ve CRP yüksekliği ile ilişkisi araştırıldı. Demir eksikliği anemisinin rahim içi araç kullanımı ve enfeksiyon ile ilişkisi saptanmaya çalışıldı. 

Bulgular: Rahim içi araç kullanan 70 hastanın kültür sonuçları incelendiğinde 44 (%62,9) hastada normal flora saptanırken 18 hastada (%25,7) patolojik üreme saptandı. Kontrol grubunda ise 78 (%70,3) kişide normal flora, 21 (%18,9) hastada patolojik üreme saptandı. İki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p=0,643). Lökosit ve CRP yüksekliği saptanan hastalarda patolojik üreme oranı, lökositoz olmayanlara göre anlamlı oranda yüksek idi. İki grup birbiri arasında karşılaştırıldığında ise anlamlı bir farklılık görülmedi. Rahim içi araç kullanan hastalardan anemisi olanlarda kültür pozitif saptanma oranı %42,5 olarak anlamlı düzeyde yüksek tespit edildi. 

Sonuç: Rahim içi araç kullanımının vajinal ve servikal flora üzerinde yaptığı değişiklikler enfeksiyon sebebi olarak değerlendirilemez. Lökosit ve CRP yüksekliği ile servikal kültür pozitifliği arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır. Bu ilişkinin klinik pratikte kullanımı ve standardizasyonu için daha geniş ve kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar kelimeler: anemi, intrauterin cihazlar, kültür

ABSTRACT

Aim: In our study, developing of pelvic infection frequency after the use of intra uterin device and the relationship between leukocytes and CRP rise with iron deficiency was investigated.

Methods: One hundred-eighty one patients between 18-49 years who applied to the our clinic with the complaint of vaginal discharge between 2005-2007 were included our study. Cervical cultures, blood tests are examinated among patients. Whether intra uterine device  causes an increase in the pelvic infection frequency or not and the relationship between pelvic culture results and high level of leucocytosis and CRP is examined. It is aimed to detect the relation between anemia and intra uterine device  and infection.

Results: When culture results of 70 patients using intra uterine device  are examined, while normal flora is detected in 44 patients (%62.9), pathological reproduction is detected in 18 patients (%25.7). In the control group, normal flora is detected in 78 patients (%70.3), pathological reproduction is detected in 21 patients (%18.9). There is no statistically signifancant difference between two groups, (p=0.643). In patients, having leucocytosis and high level of CRP, pathological reproduction level is detected signficantly high compared with not having leucocytosis. When two groups are compared, there is no statistically signifancant difference between them.  Patients using intra uterine device having anemia with culture positive ratio is detected %42.5, which is statistically significant.

Conclusions: The changes in vaginal and cervical flora with the use of intra uterin device cannot be considered as a cause of infection. There is no significant relationship between leucocytosis and high levels of CRP, and cervical culture positivity. More extensive and comprehensive studies are needed for the clinical practical use and standardization of this relationship.

Keywords: anemia, intrauterine devices, culture


Download Full Text Add to Favorite