EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 55,086

 

Archive


Ankara’da Radyoloji Teknisyenlerinin İş Doyumu ve Tükenme Durumları: Kesitsel Bir Çalışma
Professional Employee Satisfaction And Burnout Status Of Radiology Technician In Ankara: A Cross-Sectional Study
Bilge Sönmez, Özden Sönmez, Diren Orhan, Ergun Öksüz

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada radyoloji teknikerlerinde iş doyum düzeyleri, tükenmişlik durumları ve bunları etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Ankara’da rastlantısal olarak seçilmiş 200 radyoloji teknikerine ulaşılarak Maslach Tükenmişlik Ölçeği, İş Tanımlama Ölçeği, Kısa Minnesota İş Doyum Ölçeğinden oluşan anket formu uygulanmıştır. İstatistiksel olarak tek yönlü varyans analizi, student-t testi ve ki-kare testleri yapılmıştır. 

Bulgular: Çalışmamıza 177 radyoloji teknikeri katılmıştır. 105’i (%59,3) erkek, 72’si (%40,7) kadın olan teknikerlerin 162’sinin (%91,5) meslek grubu Radyoloji Teknisyeni idi. “Duygusal tükenmişlik” düzeyi kadınlarda (27,9±7,2) erkeklere (24,1±7,2) göre daha yüksek bulundu (p=0.001). “İş doyumu” ise erkeklerde (41,3±7,8), kadınlara göre (36,4±9,2) göre daha yüksek saptandı (p=0.000). Eğitim düzeyinin (p=0,039) iş doyumunu etkileyen bir faktör olduğu görüldü (p<0,001). İşle ilgili tanımlayıcılar içinde “sıkıcı” en yüksek oranda %73,4 (n=130) seçilen tanımlayıcı idi. 

Sonuç: Sonuç olarak çalışmamızda radyoloji teknikerleri arasında kadınların, “tükenmişlik” düzeyi; erkek çalışanlarda ise iş doyumu daha yüksek bulunmuştur. Radyoloji teknikerlerinin olumsuz çalışma şartlarının düzeltilmesi, destek programlarının geliştirilmesi ile tükenmişlik seviyesi azaltılarak iş doyumu düzeyleri artırılabilir. 

Anahtar kelimeler: radyoloji teknikeri, iş doyumu, tükenmişlik, Maslach tükenmişlik ölçeği, iş tanımlama ölçeği, kısa Minnesota iş doyum ölçeği

ABSTRACT

Aim: The aim of this study is to define the job satisfaction levels, burnout levels and the factors affecting them in radiology technicians. 

Methods: A questionnaire including Maslach Burnout Inventory, Job Descriptive Index, and The Short Minnesota Job Satisfaction Scale was applied to randomly selected 200 radiology technicians working in Ankara. One-way analysis of variance, Student's t test and chi-square tests were used in the statistical analyses. 

Results: A total of 177 radiology technicians, including 105 (59.3%) men and 72 (40.7%) women participated in this study; occupational group of 162 (91.5%) participants was Radiology Technician. We found the "emotional burnout" levels to be significantly higher in women (27.9 ± 7.2) than men (24.1 ± 7.2) (p = 0.001), whereas job satisfaction levels were higher in men (41.3 ± 7.8) than women (36.4 ± 9.2 (p<0.001). The level of education was found to be a factor influencing job satisfaction (p = 0.039). The most commonly selected identifier regarding the job was "boring" with a ratio of 73.4% (n = 130). 

Conclusion: In our study, we found that "burnout" levels were significantly higher in women and job satisfaction levels were significantly higher in men among radiology technicians. We suggest that improving adverse working conditions of radiology technicians and developing support programs would decrease levels of burnout and increase levels job satisfaction.

Keywords: radiology technician, job satisfaction, burnout, Maslach burnout inventory, job descriptive index, short Minnesota satisfaction questionnaire 


Download Full Text Add to Favorite